proresto 1/2019 - Page 26

“KUKA PIILOTTI LAASTARIT?” RAVINTOLOIDEN ENSIAPUVALMIUKSISSA ON EROJA – MUTTA SUUNTA ON YLÖSPÄIN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: PIXABAY Turvallisuus on keskeinen teema ravintola-alalla, sillä sen piiriin kuuluu koko nippu erilaisia riskitekijöitä, jotka täytyy hallita. Keittiö on täynnä kiirettä ja teräviä veitsiä; asiakaspuolella miinoina on runsas alkoholinkäyttö ja nokkapokka. Ensiapuvalmius on tällöin kriittinen asia: sattui haveri sitten kokille tai kanttikselle, avun täytyy olla nopeaa ja osaavaa. RAVINTOLAN ENSIAPUVALMIUDELLA tarkoitetaan sitä, tus, ensiapupisteen ja -varusteiden sijainti ja hälytys- ja johto- että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensi- organisaatio vastuuhenkilöineen. apuvarustus, ensiaputaitoisia henkilöitä, sekä toimintaohjeet Aluepäällikkö Vesa Juhala Cederroth Ensiaputuotteista toki onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toimin- olettaa, että ravintolayrittäjät ovat yleisesti ottaen hyvin turval- tasuunnitelman, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnetto- lisuusorientoituneita ja haluavat varmistaa, että sekä ravinto- muuksien varalle. Siinä määritellään toimintamalli onnettomuu- latiimi että asiakkaat ovat hyvissä käsissä. Mutta koska yrittä- den sattuessa, koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteu- jillä on tyypillisesti tuhat rautaa tulessa yhtä aikaa, ei turvalli- 26 proresto 1/2019