proresto 1/2019 - Page 23

”Muutoksella halutaan tehostaa elintarvikkeiden alku­perän merkitsemistä ja siten tukea kuluttajan päätöksentekoa. Suomi toki katsoo, että alkuperämerkinnöille tulisi koko Euroopan Unionissa olla samat säännöt, mutta tässä asiassa EU:ssa ei ole edetty”, Lahti toteaa. ”Pari vuotta sitten alkuperämerkinnät saatiin mukaan kulut­ tajapakkauksiin, koska EU-maista myös Ranska oli saanut luvan kokeilla tällaista käytäntöä. On luontevaa, että samaa linjaa jatketaan nyt myös ravintoloiden osalta.” ”Suomesta tulee säädöksen myötä ensimmäinen EU-maa, joka edellyttää lihan alkuperän ilmoittamista ravintoloissa.” Käytännössä muutos toteutetaan muuttamalla ja täyden­ tämällä maa- ja metsätalousministeriön asetusta 834/2014, joka koskee elintarviketietojen antamista kuluttajille. Keskeistä asetustekstissä on erityisesti siihen lisättävä 7a §, jossa sää­ detään pakkaamattoman elintarvikkeen alkuperän ilmoittami­ sesta tarjoilupaikoissa. Ellei lihan täsmällinen alkuperämaa ole tiedossa, ravintola voi tarvittaessa myös ilmoittaa, että lihaerä tulee esimerkiksi useista EU-maista tai useista EU:n ulkopuolisista maista. töön. Näin ollen kansalliset vaatimukset alkuperämerkinnöistä olisivat olleet kalan osalta ongelmallisia. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan Suomi varmisti muutoksella, että alkuperämerkintäasetus voidaan yli­ päätään saattaa voimaan. Tarkempaa tietoa kuluttajien käyttöön Komission hyväksymällä asetuksella velvoitetaan ravintolat ilmoittamaan kirjallisesti aterioiden ainesosana käytetyn tuo­ reen lihan alkuperämaa. Ministerin erityisavustaja Risto Lahti maa- ja metsätalousmi­ nisteriöstä kertoo, että uusi säädös perustuu hallitusohjelmaan. 1/2019 proresto 23