proresto 1/2019 - Page 17

Koska rakennusten tietomalleihin on koottu rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaa- liseen muotoon, yksittäisen käyttäjän on helppo tarkastella mallista esimerkiksi rakennuksen tietyn osan ominaisuuksia sekä sitä, millainen rakennus kokonaisuudessaan on. Hankkeen projektipäällikkö Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulusta kertoo, että jou- lukuussa päättyvässä projektissa kartoitetaan keinoja, joi- den avulla pelastusviranomaiset voisivat hyödyntää tietomal- leja rakennusten turvallisuuden varmistamisessa ja paranta- misessa. ”Iso tavoitteemme on tehdä rakennuksista entistä turval- lisempia tietomallien avulla. Käytännössä selvitämme, mil- laista sisältöä tietomalleissa täytyisi olla, jotta pelastusviran- omaiset pystyisivät mahdollisimman jouhevasti ja tehokkaasti hyödyntämään niitä palo- ja onnettomuusturvallisuuden var- mistamisessa”, Lehtoviita toteaa. Lehtoviidan mukaan tietomallit ovat luonteva tapa rakentaa digitalisaatiota, koska ne luovat ikään kuin hyvät pohjat tulevalle kehitykselle: kun arkkitehti suunnittelee rakennuksen käyttäen avoimen standardin tietomallia, siihen on helppoa muiden toimijoiden lisätä eri elementtejä myöhemmin. ”Tietomalli on hyvä alusta ja tavallaan käyttöliittymä, joka pystyy antamaan moneen käyttötilanteeseen tarvittavia tietosisältöjä”, hän linjaa. Tietomalli esimerkiksi kertoo käden käänteessä, millaisia erilaisia talotekniikan järjestelmiä rakennuksessa on.   Tietomallit – samoin kuin koko digivallankumous kiinteistöpuolella – on Lehtoviidan mukaan vasta pääsemässä vauhtiin. ”Aika lailla alkuvaiheessa ollaan vielä, mutta tilanne kehittyy koko ajan. Tietomalleissakin ollaan päästy pois siitä ajattelusta, että sitä käytetään vain suunnittelu- ja rakentamisaikana – nyt ymmärretään, että se on hyvä työkalu myös kunnossapidon ja koko elinkaaren osalta.” Panu Hällfors, Head of Digital and Service Solutions, Abloy Oy, toteaa että tilojen avaaminen eri vuorokaudenaikoina eri käyttäjä-ryhmille on iso trendi, ja samalla yhteiskunnallinen ekotehokkuuden mahdollistaja. ”Tämä vaatii myös kulunvalvonnalta uusia ratkaisuja. Esimerkiksi Tampereen kaupunki pilotoi Digiohjelmassaan DIGITALISAATIO VOI parantaa kiinteistöjen turvallisuutta ABLOY OS -järjestelmän ratkaisua, jossa kaupungin lukuisin eri tavoin. Esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulu tiloissa voidaan kulkea sekä perinteisellä kulkutunnisteella selvittää yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Lap- että turvallisella mobiiliavaimella, joka voidaan lähettää peenrannan kaupungin kanssa, miten talojen paloturvalli- iltakäyttäjän puhelimeen.” suutta voidaan lisätä digitaalisin tietomallein. Tietomallien Hällforsin mukaan turvallisuustietoisuus on kasvanut avulla pelastuslaitos saisi nopeasti tiedon siitä, missä kohtaa hyvin, mutta monesti asiakkaat pitää myös herätellä rakennusta palo sijaitsee ja millainen sammutettava rakennus miettimään omia toimintatapojaan ja prosessejaan: miten ylipäätään on. Kokeilua rahoittaa ympäristöministeriön KIRA- moni työtehtävä voidaan virtaviivaistaa, kun ihmiselle digi -hanke, jonka tarkoituksena on vauhdittaa kiinteistö- ja voidaan lähettää avain kännykkään satojen kilometrien rakennusalan digitalisaatiota.  päähän. 1/2019 proresto 17