proresto 1/2019 - Page 15

RYHTIÄ OMAVALVONTAAN Ravintoloiden omavalvonnan päämääränä on asiakkaan turvallisuus. MaRa on laatinut yhteis- työssä viranomaisten kanssa jäsenilleen ohjeita, oppaita ja lomakkeita omavalvonnan toteutta­ miseksi. Elintarvikkeiden omavalvontaohjeet on saanut EU:n kansallisen hyvän käytännön statuksen. Ohje kattaa elintarvikkeiden käsittelyn aina tuotteiden RAVINTOLA- TURVALLISUUS hankinnasta ja vastaanotosta puhtaanapitoon ja jätehuoltoon. Asiakas saa tarvitessaan tiedon ruoan alkuperästä, ainesosista tai sen sisältämistä allergee- neista. Huomiota kiinnitetään myös esimerkiksi ruo- kamyrkytysepäilyjen avoimeen ja ammattitaitoiseen käsittelyyn. Henkilöstön hygieniaosaaminen varmis- tetaan ns. hygieniapassin avulla. Anniskelun omavalvontaohjeet sisältävät lomak- keet ravintolan omavalvonta-asiakirjoiksi, ohjeet nii- den täyttöön ja muuta oleellista tietoa anniskeluasi- oista. Omavalvontasuunnitelman laatimalla ja sitä noudattamalla yritys varmistaa, että anniskelua kos- kevat määräykset täyttyvät, ja tämän voi myös osoit- taa valvovalle viranomaiselle. Lähde: MaRa KOKO RAVINTOLATURVALLISUUS YHDELTÄ TOIMIJALTA: • Järjestyksenvalvonta • Tekniikka • Henkilökunnan turvallisuuskoulutus OTA YHTEYTTÄ! events@securitas.fi 1/2019 proresto 15 securitas.fi/events