proresto 1/2019 - Page 11

”RAVINTOLOIDEN TODELLA kannattaa panostaa henkilö- Tilanteen tasalla kunnan kouluttamiseen turvallisuusasioissa. Tällöin olennaista Lähtökohtana on tietenkin se, että ravintola on vastuussa on kouluttaa väki toimimaan juuri niissä olosuhteissa, joita he asiakkaidensa turvallisuudesta näiden paikalla oleskelun ajan. arjessaan kohtaavat – ja saada taito vastaamaan tilanteiden Toimialalla myös tehdään jatkuvaa työtä riskien vähentämi- mukanaan tuomia vaatimuksia”, hän linjaa. seksi ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Yksi keino Balkin mukaan rauhallinen, ennakoiva ote ja tilanneluku- tässä on toimiva omavalvonta, joka takaa että asiat yrityk- taito ovat valttia tiukassa paikassa. ”Kokemuksieni mukaan sessä sujuvat ja riskeihin on varauduttu jo ennakolta. Tärkeitä työntekijän oma asenne usein ohjaa käyttäytymistä ja tilan- omavalvonnan kohteita ovat hygieniaosaaminen ja anniskelu. teen kehittymistä – ammattilaisella ei tule olla ennakkoasen- Lakimies Sami Hämäläinen Matkailu- ja Ravintolapalve- teita, eikä hän anna asenteen vaikuttaa laadukkaaseen työn- lut MaRa ry:stä katsoo, että etenkin alkoholilain anniskelumää- tekoon. Asiakkaan puhuttelu epäkunnioittavasti tai ylimielisesti räykset viitoittavat turvallisuutta hyvään suuntaan. ”Ravintoloi- voivat johtaa tulehtuneeseen tilanteeseen.” den täytyy pystyä valvomaan anniskelua tehokkaasti ja puuttu- Siksi ravintola-ammattilaisten on syytä tarkkailla myös maan nopeasti mahdollisiin järjestyshäiriöihin”, hän toteaa. omia reaktioitaan sekä arvioida toimintaansa uhkatilanteissa Toisena asiana Hämäläinen mainitsee asiakkaiden omai- ja miettiä jo etukäteen, kuinka kannattaa menetellä missäkin suuden suojan. Esimerkiksi yökerhoissa on usein eteispalvelu vaiheessa. eli kansankielessä narikka, jonne voi jättää takin lisäksi myös ”Jos ajatellaan henkilökunnan turvallisuuskoulutusta, niin kyllä se ilmeisin puute on osaamattomuus tilannekuvan muo- dostamisessa ja ennakoinnin puute”, Balk toteaa. muuta omaisuutta. ”Kolmantena tärkeänä asiana ravintoloissa on tilaturvalli- suus. Pelastuslaki edellyttää, että pelastussuunnitelma on tehty ja poistumisturvallisuudesta pystytään huolehtimaan esimer- Turvallisuus on sata eri asiaa Sinänsä turvallisuusasioiden kirjo on erittäin laaja ja siihen kuuluu esimerkiksi henkilöturvallisuuteen ja rakenteelliseen tur- vallisuuteen liittyviä asioita kuin kulun- ja kameravalvonta. Rahojen käsittely on eräs tärkeä osa-alue. ”Henkilöriskit liittyvät usein yksin työskentelyyn, osaamatto- muuteen tai epäselviin ohjeisiin”, Balk toteaa ja lisää, että esi- merkiksi erilaiset turvasovellukset ja hätäkutsupainikkeet voi- vat vähentää turvattomuuden tunnetta ja sitä kautta jännitettä ravintoloissa. Balk toteaa, että todelliset uhkatilanteet eivät ravintola- alalla ole nousussa, mutta sen sijaan koettu turvattomuuden tunne on. ”Yksin ja poikkeavaan aikaan työskentelevät ja esi- kiksi tilanteessa, jossa tulipalo uhkaa.” ” Ravintoloiden kannattaa panostaa henkilökunnan kouluttamiseen turvallisuusasioissa. merkiksi rahaa työssään käsittelevät kokevat turvattomuuden tunnetta muita enemmän”, hän toteaa. Turvallisuuskumppanuus käytännössä Dokumentoi prosessit! Teemu Balkin mukaan ravintolat ovat enenevässä määrin kiin- Yleisesti ottaen turvallisuusasiat ovat hyvällä tasolla ravinto- nostuneita turvallisuuskumppanuudesta, jossa asiakkaalle rää- loissa kautta maan. Balkin mukaan mitä isompi ravintola-alan tälöidään fiksu turvallisuuspalveluratkaisu. Palvelu voi sisältää toimija on kyseessä, sitä paremmin homma on hanskassa – esimerkiksi järjestyksenvalvontaa, vartiointia ja turvallisuus- prosessit on laadittu, koulutukset käyty ja teknologiaa ja väli- tekniikkaa. Sen lisäksi voidaan järjestää koulutusta asiakkaan neitä löytyy. henkilökunnalle, konsultoida riskienhallinnassa sekä laatia ja ”Isommissa toimijoissa nähdään turvallisuuden iso kuva ja riskit liiketoimintapaikoissa on asianmukaisesti arvioitu ja dokumentoitu”, hän toteaa. ”Pienemmissä paikoissa asiat voivat olla pääpiirteittäin kunnossa, mutta turvallisuuden prosesseja ei aina ole lop- ylläpitää pelastussuunnitelmia. ”Meillä on asiakkaina useita satoja ravintoloita ja koko yrityksen liikevaihdosta noin kolme miljoonaa euroa tulee ravintolapuolelta”, Balk kertoo. Yksi trendi on, että ravintolaturvallisuuden tukena on koh- puun asti mietitty eikä niitä ole kuvattu”, Balk toteaa ja lisää, tuuhintaista ja monipuolista teknologiaa. Esimerkiksi Securi- että kun yrittäjä on jatkuvasti ”hands-on” ravintolan pyörittä- taksen repertuaarista löytyvät kaikki turvallisuustekniikkaratkai- misessä, voi jokin turvallisuuteen liittyvä asia jäädä turhan sut, kuten murtohälytys- ja kameravalvontapalvelut sekä häly- vähälle huomiolle. tysvalvonta. 1/2019 proresto 11