proresto 1/2012 - Page 48

SUOMESSA ON tulkittu EY:n hygienialainsäädännön salli- ”Investoinnit ovat alalla niin suuria, että monella pienel- maa joustoa alueellisesti toimivien yritysten osalta niin, että lä toimijalla voi tie nousta pystyyn. Tätä taustaa vasten ei ole pääsääntöisesti alueellinen tarkoittaa koko maata. Ajan tren- mikään ihme, että kentällä toivotaan lisää vapauksia ja jous- dien mukaista olisikin keskustella tarkemmin lähiruokakon- toa.” septin soveltumisesta hygieniavaatimuksiin. Elintarvikkeet, joi- Lapin Liha fuusioitui virallisesti ruotsalaisen Polarican kans- ta ei esimerkiksi tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja tai varastoi- sa vuoden viimeisenä päivänä – ja kumpikin yritys kuului jo da pitkiä aikoja – taikka joiden kuluttajakohderyhmä on pie- omillaankin alan isojen pelureiden joukkoon. Syntyneellä Poh- ni – muodostavat muita vastaavia elintarvikkeita vähäisem- jolan jättiyrityksellä ei ole nokan koputtamista määräysten suh- män riskin. teen. Suomen oloissa on tyypillistä, että monet pienet elintarvi- ”Meidän näkökulmasta vaatimukset saavatkin olla tiukko- keyritykset toimivat vain osan vuodesta. Näiden yritysten tuo- ja”, toteaa Vanhala, mutta myöntää auliisti, että iso koneisto tantomäärät ovat yleensä pieniä, jolloin myös aiheutetut ris- antaa erilaista selkänojaa kuin pari kokoluokkaa pienemmäl- kit ovat vähäisiä. Lainsäädännön ja valvonnan edellyttämät in- lä toimijalla. vestoinnit saattavat tällöin tulla tuotantoon suhteutettuna kohtuuttoman kalliiksi kokoaikaisesti toimiviin yrityksiin verrattuna. Nykyisellään pääsääntönä on, että kaikki muuhun kuin omaan käyttöön menevä liha on tarkastettava. Poikkeuksen sääntöön muodostavat mm. tilalla teurastettujen jäniseläinten Isot ja pienet ja siipikarjan liha pieninä määrinä, kun se toimitetaan suo- Polarica Oy:n (entinen Lapin Liha) myyntijohtaja Jukka Vanha- raan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, la ymmärtää pienempien kollegoiden murheita. sekä luonnonvarainen riista tai luonnonvaraisen riistan liha 46 proresto 1/2012