proresto 1/2012 - Page 13

väestöstä on laktoosi-intolerantteja, trooppisessa Thaimaassa kaan ei maininnut, ettei tuotteessa ole enää omistajaa myö- liki 100%. Ei siis ihme, jos maito tuottaa vatsalle hieman on- ten mitään suomalaista ja että sen koostumus on muuttunut gelmia myös Suomessa. markkinoille tulleesta tuotteesta täysin. Siinä ei ole edes vanil- Evira valmistelee paraikaa mittavaa selvitystä raakamai- jaa. Maidolle on tehty hieman samanlainen temppu. Tapa jol- dosta, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Selvityksen ole- la keskustelua käydään antaa valitettavasti osviittaa siitä, mi- tetaan helpottavan raakamaidon asemaa markkinoilla ja nor- tä tuleman pitää.” malisoivan sen aseman tuoretuotteena. Valio on ilmoittanut Pientuottajalle kuluttajien kasvava kiinnostus tuoretta mai- viestintäjohtajansa suulla, ettei sille ole merkitystä, vaikka vi- toa kohtaan on mahdollisuus, sillä maidontuottajien leipä on ranomaiset toteaisivat raakamaidon terveelliseksi. Se ei ota tiukassa ja tuottajahinnat painettu alas. Esimerkiksi euron hin- raakamaitoa valikoimiinsa, koska perinteinen maito olisi suuri taan meijerissä myyty raakamaitolitra tuottaa tilalle paremmin riski. Joku raskaana oleva voisi esimerkiksi saada listerian. Tä- kuin saman litran myyminen maitojätille. Tämän hetkinen la- män voisi toki välttää lisäämällä tuotteen listaan asioista, joita ki sallii tiloille vain 2500 litran vuosimyynnin, mikä tarkoittaa raskaana olevan tulee välttää ruokavaliossaan. käytännössä seitsemän euron päivämyyntiä. Tällaisella tuotan- Arjola ei ole vakuuttunut Eviran käynnistämän selvitystyön hedelmistä. ”Suomen kilpailuvaltti pitäisi olla maa- ja metsätalousmi- nolla ei ymmärrettävästi voi elää, joten lainmuutoksilla on merkittävä rooli pientuotannon säilymisen kannalta. Mutta miltä raakamaito maistuu? Onhan se testattava ju- nisteriön mielestä ruokaturvallisuus. Ruoan on tietenkin olta- tun lopuksi. Ei muuta kuin suomenkarjasta lypsettyä maitoa la- va turvallista, mutta se on mielestäni vain lähtökohta. Mitä tu- siin, lasi käteen ja kohti suuta. Maku on kermaisen täyteläi- lee lakimuutoksiin, kyse on myös teollisuuden lobbauksesta. nen, mutta siitä huolimatta raikas. Ja jollain tapaa puhdas. Mediat voisivat olla nykyistä kriittisempiä. Esimerkiksi erääs- Rasvapitoisuus on kymmenen gramman tuntumassa. Jälkima- sä hyvin autoritäärisessä sanomalehdessä kirjoitettiin juttu Va- ku on pitkä. Kumman herkullista. Kukaties mielikuvat ovat teh- lion vaniljajäätelöstä, jossa hehkutettiin, kuinka rakastetun jää- neet tehtävänsä, sillä näin hyvältä maito ei ole maistunut kos- telölitran hinta on pysynyt samana läpi vuosikymmenten. Ku- kaan.