proresto 1+2/2017 - Page 37

Tervetuloa tutustumaan meihin SHOP 2017 tapahtumassa 8.-9.3.2017 Helsingin Messukeskuksessa. osasto 5C2 㤀㐀䠀攀爀愀攀甀猀瘀愀氀洀椀猀琀椀洀愀愀椀氀洀愀渀攀渀猀椀洀洀 � 椀猀攀渀唀嘀 ⴀ 欀瘀愀爀琀猀椀氀愀洀瀀甀渀 ㈀㜀䠀攀爀愀攀甀猀琀甀漀洀愀爀欀欀椀渀漀椀氀氀攀樀 � 氀欀椀愀猀攀渀琀攀椀猀攀渀唀嘀䌀匀 ⴀ 欀攀椀琀琀椀 � 唀嘀樀 � 爀樀攀猀琀攀氀洀 � 渀 䴀䄀䄀䠀䄀一吀唀伀䨀䄀㨀䤀倀䰀伀夀 ጠ 圀圀圀 ⸀ 䤀倀䰀 ⸀ 䘀䤀䘀䤀匀䬀䄀刀匀䤀一䬀䄀吀唀㠀 Ⰰ ㈀㜀㔀吀唀刀䬀唀簀 ጠ ㈀㤀㈀㐀簀䤀倀䰀䀀䤀倀䰀 ⸀ 䘀䤀 1–2/2017 proresto 37