prometalli 5/2016 - Page 55

COROPLUS™ VERKOTTAA TEHTAAN Sandvik Coromant luo käytännön edellytyksiä teolliselle internetille. Lastuavien työkalujen ja työkalujärjestelmien osaaja Sandvik Tuotannon johto hyötyy erityisesti CoroPlus-alustan tarjoa­ Coromant tuo markkinoille CoroPlus™ paketin IIOT-ratkaisut, masta mahdollisuudesta optimoida tuotantoa, kun käytettä- jotka auttavat konepajoja valmistautumaan teolliseen interne- viin tulee konepajaa ja koneistusympäristöä koskevaa mikro- tiin (”Industry 4.0”). Konsepti on suunnattu erityisesti tehosta- ja makrotason dataa. CAM-ohjelmoijilla puolestaan on käytet- maan tuotannon ja kustannusten hallintaa yhdistämällä verkot- tävissään tarkat työkalu- ja käyttötiedot, jolloin kullekin työlle tuneet koneistusratkaisut, tuotantotiedot ja asiantuntijaosaami- voidaan laatia omat suositusarvonsa. Koneistajille ratkaisu- sen. alusta tuo mahdollisuuden valvoa koneistusprosesseja etänä. CoroPlus on yhteinen nimi työkaluille ja ohjelmistoille, jotka Lisäksi anturoiduilla työkaluilla voidaan ehkäistä terärikkoja voivat lähettää ja/tai ottaa vastaan tietoa verkon välityksellä. ja varmistaa suorituskyky, kun koneistusdataa kerätään reaali- Konsepti auttaa ehkäisemään tietohukkaa ja tehostamaan ajassa koko prosessin ajan. valmistusprosesseja koneistusta edeltävistä toiminnoista läh- Tämän hetkinen tarjonta kattaa dashboard-ratkaisut, tien aina koneistuksen jälkeisiin toimintoihin hyödyntäen verk- CoroPlus ToolGuide- ja Adveon™ Tool Library -ohjelmistorat- koon liitettävää teknologiaa ja Sandvik Coromantin koneistus­ kaisut, Silent Tools™+- ja CoroBore®+ -työkalut sekä työstö­ tietoutta. koneiden IoT-valvontajärjestelmän Promos 3+. ”Verkkoon liitettävien ohjelmistojen ja työkalujen kautta ”Teemme CoroPlus-ratkaisualustaan liittyen yhteistyötä työs- käyttäjät pääsevät helposti käsiksi Sandvik Coromantin tuote- tökonevalmistajien, pilvipalveluiden toimittajien ja verkko-ope- ja sovellustietoihin. Lisäksi antureilla varustetut työkalut salli- raattoreiden kanssa, jotta voimme auttaa käyttäjiä hyödyn- vat koneistusprosessien säätämisen, ohjaamisen ja valvonnan tämään uusinta tekniikkaa. Haluamme tarjota koneistajille reaaliajassa”, digitaalisesta koneistuksesta vastaava Göran ­digitaalisia lisäarvoratkaisuja, jotka parantavat valmistuksen Näslund kertoo. ”Koko konepajaa voidaan hallita tarkkojen tuottavuutta ja joustavuutta”, Göran sanoo. näyttöjen, pilviratkaisujen ja käyttäjän ohjelmistoihin ja työs- CoroPlus-ratkaisu merkitsee konepajoille käytännössä seu- tökonekantaan integroitavien ratkaisujen avulla. CoroPlus voi- raavaa kehitysaskelta kohti uusia kyberfyysisiä järjestelmiä, daan yhdistää olemassa oleviin ohjelmistoihin avointen ohjel- jotka vastaavat teollisuuden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. n mointirajapintojen (API) kautta, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron ja varmistaa tietojen tarkkuuden ja laadun.” Lisätietoja: coroplus.sandvikcoromant Sandvik Coromantin CoroPlus™-konsepti auttaa konepajoja valmistautumaan teollisuus 4.0:aan. 5/2016 prometalli 55