prometalli 5/2016 - Page 4

TOIMITUKSELTA TURVALLISUUS EKA, TURVALLISUUS VIKA Työturvallisuus suomalaisilla työpajoilla on hyvissä kantimissa – mutta parantamisen varaa on aina. Työturvallisuuden lähtökohtana on oltava työympäristön piilevien vaarojen tunnistaminen ja tehokas riskienhallinta. Näin pyritään välttämään työtapaturmat ja ’läheltä piti’ -tilanteet – ja kun virheitä sattuu, niistä täytyy pystyä oppimaan. Kun työmenetelmiin ja -välineisiin kiinnitetään enemmän huomiota, tämä panostus työturvallisuuteen näkyy suoraan yrityksen tuottavuudessa ja laadussa. Samalla myös sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijöiden motivaatio nousee; kun työnantaja näyttää, että työolosuhteista todella välitetään, työntekijä tajuaa kyllä viestin. Kun kaikenlaisilta haavereilta vältytään, on myös mahdollista pitää tuotanto jatkuvasti käynnissä. Tässä katsannossa työturvallisuudesta huolehtiminen on hyvää bisnestä. Tehtävää toki riittää edelleen. Tutkimusten mukaan noin puolet metallialan työntekijöistä kokee melun ja pölyn haitalliseksi työssään, ja tärinä aiheuttaa haittaa noin viidesosalle. Valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanlaatua pajoilla pidetään yleensä riittävinä. Ei ole valtaisa yllätys, että suurin osa metalliteollisuuden työntekijöistä pitää omaa työtään raskaana. Onhan työ usein lihasvoimaa vaativaa ja siihen sisältyy toistotyötä sekä hankalia työasentoja. Suurin osa metalliteollisuuden työntekijöistä kuitenkin pitää työkykyään nykyisten ruumiillisten ja henkisten vaatimusten kannalta vähintäänkin hyvänä. Työntekijöistä 75% tuntee pystyvänsä terveyden puolesta työskentelemään nykyisessä työssään vanhuuseläkeikään asti. Valtiolla on intressi pitää väki töissä mahdollisimman pitkään, joten työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota eri keinoin. Tähän liittyvät jatkuvasti tiukentuvat työturvallisuussäädökset ja -standardit, jotka määrittävät turvallisen työympäristön vähimmäisvaatimukset – halutessaan työnantaja voi kehittää turvallisuutta tuntuvasti vielä siitäkin. Esimerkiksi vuonna 2009 voimaan tulleen Valtioneuvoston Käyttöasetuksen 403/2008 mukaan työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus (4 §) sekä työväline on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan (5 §). Lisäksi Työturvallisuuslaissa on edellytys turvallisuuden parantamisesta tekniikan kehittyessä ja uusien ratkaisujen tullessa markkinoille. Tämä tarkoittaa, että hankintahetkellä lain edellytykset täyttänyt työväline ei välttämättä enää tänä päivänä täytäkään työturvallisuusnormeja. Työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Säännöllisesti tapahtuva riskien arviointi ja tunnistaminen, turvalaitteiden tarkastukset, työvälineiden asianmukainen ja ajallaan tapahtuva huolto, uusimpien turvallisuutta ja työympäristöä parantavien teknologioiden hyödyntäminen sekä henkilöstön kouluttaminen ovat kaikki hyväksi havaittuja keinoja kohti parempaa työturvallisuutta. Mutta jos yksi asia pitäisi nostaa ylitse muiden, se on asenne. Työturvallisuus on tahdon asia. Eikä tehokkaasta viestinnästäkään varsinaisesti haittaa ole. Jatkuvissa työturvallisuustalkoissa on mukana myös PROMETALLI, joka tulee vastaisuudessa tavoittamaan yhä useamman metallisektorin toimijan. Printtilehtemme levikki nousee ensi vuonna nykyisestä 7 000 kappaleesta 12 000 kappaleeseen, joten lehden ”reviiri” lähes tuplaantuu. Siitä suurkiitos tietenkin lukijoille, jotka ovat ottaneet lehden omakseen. Näin vuonna 2013 perustettu lehti – joka ilmestyi vain kaksi kertaa vuodessa – on pystynyt jatkuvasti petraamaan juoksuaan ja ilahduttaa lukijoitaan nyt neljä kertaa vuodessa. Tästä on hyvä jatkaa. PETRI CHARPENTIER 5/2016 JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier TUOTEPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila vesa.laurila@publico.com ILMOITUSMYYNTI Jaakko Lätti Robert Jaakkola TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Vappu Virtanen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Jari Peltoranta KANNEN KUVA Fastems Oy PAINO PunaMusta Oy ISSN 2341-8761 (painettu) ISSN 2341-877X (verkkojulkaisu) www.prometalli.fi Aikakauslehtien Liiton jäsen 4 prometalli 5/2016