prometalli 5/2016 - Page 29

” Inhimillisten virheiden riski pienenee. Poista haitalliset kaasut työympäristöstä! -tehokkaat ratkaisut kärynpoistoon istot depo laitteet h o k • datin • suo altimet • puh oikealla käytöllä energiaa voitaisiin säästää teollisuuden kiinteistöissä merkittävästi. Kaikilla teollisuuden tuotantolaitoksilla on oma lämmön- ja sähkönkulutusprofiilinsa. Se olisi tunnettava mahdollisimman hyvin, jotta energiantehokkuuden parannustoimet voitaisiin kohdistaa oikealla tavalla. Hukkalämpö hyödyksi Teollisuudessa energiaa kuluu paitsi tuotantoon, myös kiinteistöjen ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja valaistukseen. Teknisten ratkaisujen suunnittelussa on keskeistä, että rakennus on terveellinen ja turvallinen ja että se tarjoaa rakennuksen käyttä- Ourex Oy • Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala • puh. (03) 212 8000 • ourex@ourex.fi • www.ourex.fi jille hyvät työolosuhteet. Jos rakennetaan uusi teollisuuden tuotantorakennus, sen tulevaa energiankäyttöä ja energiatehokkuutta kannattaa selvitellä jo hankesuunnitteluvaiheessa. Silloin ratkaisuista saadaan helpommin energiatehokkaita. Suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi kansainvälisissä ympäristö- tai energialuokitusjärjestelmissä esitettyjä suosituksia. On hyvä, jos rakennuksen ilmanvaihdon ja tuotantoprosessien hukkalämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteis- Joskus automaatiolla saadaan aikaan niin hyviä tuloksia, tön lämmityksessä. Silloin ostoenergiaa tarvitaan vähemmän. että kiinteistön laajempaan saneeraukseen ei tarvitse edes ryh- Nykyiset rakentamismääräyksetkin ohjaavat lämmöntalteen­ tyä, ainakaan pelkästään energiansäästön saavuttamiseksi. ottojärjestelmien (LTO) käyttämiseen erilaisissa kiinteistöissä. Toisaalta jotkut vanhat rakennukset saattavat olla esimer- Keskimäärin 40 prosenttia teollisuusrakennuksen kiinteistö- kiksi kosteusvaurioiden takia sellaisessa kunnossa, että niitä sähkönkulutuksesta kuluu valaistukseen. Kun energiakustannuk- ei saisi korjaamallakaan käyttökelpoisiksi. Sellaisissa tapauk- set kasvavat, myös kiinteistön eri valonlähteiden energiatehok- sissa vanhan tuotantotilan korvaaminen uudella on todennä- kuuteen on syytä kiinnittää huomiota. köisesti kannattava vaihtoehto. Vanhojen teollisuuskiinteistöjen valaisimet saattavat olla Vanha kiinteistö saattaa myös olla rakenteeltaan sellainen, ikääntyneitä, energiatehokkuudeltaan huonoja ja ohjattavuu- että se ei sovellu yhteen nykyaikaisten tuotantomenetelmien deltaan puutteellisia. Myös valaisimien huoltoa kenties laimin- kanssa. Tietotekniikkajärjestelmien merkitys lisääntyy koko lyödään. Uudemmilla valaisimilla energiatehokkuutta voitaisiin ajan, joten kiinteistöön on voitava asentaa riittävästi tekniik- kenties parantaa paljonkin. kaa. Nykyisin myös suositaan muuntojoustavia työtiloja, joiden rakenteita voidaan helposti järjestää uudelleen tuotannon Älykkäitä ratkaisuja vaatimusten muuttuessa. n Myös kiinteistöautomaatiojärjestelmä voi ohjata teollisuuskiinteistön energiankäyttöä siten, että energiaa kuluu vain tar- Kirjallisuutta: vittava määrä. Niin sanotut älykkäät ohjausjärjestelmät voivat säätää muun muassa talotekniikkajärjestelmän eri laittei- Energiatehokas teollisuuskiinteistö. Motiva Oy, Helsinki. den toimintaa jatkuvasti ja samalla optimoida energian kulutusta esimerkiksi ulkolämpötilan ja sisäympäristön olosuhtei- Lassila, Anni: Talon uudet ’aivot’ toivat ison säästön. den mukaan. Artikkeli, Helsingin Sanomat 10.10.2016. 5/2016 prometalli 29