prometalli 5/2016 - Page 22

” Iso osa tiedon hyötypotentiaalista jää nykyjärjestelmien puitteissa käyttämättä. lisää mm. tiedon tallentamiseen käytettävää aikaa ja inhimillisten virheiden määrää. Luottamuspulasta kehityksen lukko? Haasteena on kuitenkin se seikka, että tiedon luovuttamiseen suhtaudutaan erittäin kriittisesti – joten tiedon luovuttamisen hyötyjen osoittaminen pitkällä aikavälillä on erittäin tärkeää. Nykytilanteessa haastatellut osapuolet kylläkin tunnistavat datan avoimuuden tuomia hyötyjä, mutta tiedon luovuttamiseen suhtaudutaan kielteisesti myös siinä tapauksessa, että tiedosta olisi poistettu tiedon tuottajan identifioiva tieto. Tietoalustahankkeen eteenpäin viemisessä onkin oleellista keskittyä tiedonsaannin edistämiseen, selvityksessä todetaan. Ratkaisu saattaa kuitenkin olla jo kulman takana: tiedon­ hankkiminen yhteisestä Digitaalinen Itämeri -tietoalustasta Suuret risteilijäalukset, jäänmurtajat ja jäissä kulkevat alukset (sekä alihankintatyöt, suunnittelu ja järjestelmätoimitukset näihin alustyyppeihin) ovat suomalaisten ominta aluetta. Kuvassa Oasis of the Seas ‑laiva Turun telakalla hitsaajan käsittelyssä. koettiin yleisesti houkuttelevaksi mahdollisuudeksi. Myös EUlainsäädäntö ohjaa jäsenmaita tähän suuntaan. Haastatteluissa toivottiin viranomaisten näyttävän mallia avaamalla omia tietovarastojaan laajemmin yksityiselle puolelle. Selvitys arvioi Digitaalinen Itämeri -tietoalustan suorien taloudellisten hyötyjen olevan kymmeniä miljoonia euroja ja epäsuorat vaikutukset jopa sitä suuremmat. toa vastaanottavaa ja välittävää hybridipilviratkaisua käytettä- Edelläkävijälle selvää tilausta väksi alustamalliksi. Digitaalinen Itämeri -hankkeeseen täydellisesti sopivaa alus- Digitaalinen Itämeri -selvityksessä todetaan, että iso osa taa ei maailmalta löytynyt. Lähemmässä tarkastelussa olikin tiedon hyötypotentiaalista jää nykyjärjestelmien puitteissa lähinnä logistiikan ohjaamiseen luotuja alustoja. Esimerkiksi käyttämättä. Tiedon hallinta ja jakaminen eivät ole tehokasta, Dakosy Saksassa ja Portbase Alankomaissa eivät sinänsä ole eivätkä nykyjärjestelmien mahdollistavalla tasolla. mitään meriteollisuuden kehittämistyökaluja, mutta jo yksin Selvityksen mukaan tietoa kylläkin tuotetaan paljon, mutta sen käytössä ja tiedonsiirrossa on runsaasti kehittämispotentiaalia. Tieto on hajautunutta siiloihin paitsi yritysten välillä, logistiikan kehittäminen – avointa tietoalustaa hyödyntämällä – tuo säästöjä. Digitaalisuuden puolesta on puhunut myös mm. Meriteol- niin myös eri viranomaisten välillä. Osin samaakin tietoa syö- lisuus ry:n puheenjohtaja Juha Heikinheimo, joka uskoo esi- tetään useasta eri järjestelmästä edelleen useaan eri järjestel- merkiksi ”Big Datan” luovan uusia mahdollisuuksia liiketoi- mään. Esimerkiksi laivan saapumisesta satamaan samoja tie- mintaan. Vastaavasti Heikinheimon mukaan tiedon jakaminen toja eri muodoissa syötetään useisiin eri järjestelmiin, mikä taas mahdollistaa teknisten innovaatioiden syntymisen. n 22 prometalli 5/2016