prometalli 5/2015 - Page 14

kaikki metallit pyritään ottamaan talteen”, Turunen toteaa ja ”Tässä on paljolti kysymys siitä, että sääntelyn kaikkia lisää, että teräksestä puhuttaessa kierrätysaste on jo aikalailla vaikutuksia ei ennalta nähdä ja ymmärretä. EU:n päättäjien sata prosenttia – niin tavallisen kuin ruostumattoman. tahto on hyvä, mutta lopputulos surkea”, hän napauttaa. ”Kiertotalous on siis uusi termi, mutta kyllä materia- ja energiatehokkaat prosessit ovat tärkeitä kai­ kille toimialan yrityksille.” Teknologiateollisuus haluaa kehittää kiertotaloutta ja luoda sopivaa tietopohjaa kehittämistoimille. Järjestö on myös vaatinut EU:n jätelainsäädännön uudistamista, koska nykyinen lainsäädäntö määrittää liian hel­ Turunen näkisi mielellään enemmän itseregulaatiota, ” jossa toimijoita kannustetaan Teknologiateollisuus haluaa kehittää kiertotaloutta ja luoda sopivaa tietopohjaa kehittämistoimille. posti materiaalin jätteeksi, jolloin sen hyö­ optimoimaan itse oma toimin­ tansa kestävällä tavalla – niin luonnon kuin lompakonkin kan­ nalta. ”Tavoitteena on win-wintilanne sekä liiketoiminnan että ympäristön näkövinkkelistä.” tykäyttöön ottaminen on vaikeaa. Sivutuotteiden määritelmiä pitäisi uudistaa ja end of waste -kriteereitä ottaa käyttöön. Kestävää johtajuutta elinkeinoelämään Materiaalieriä standardoimalla hyötykäyttö kehittyisi. Etelärannassa vihertää nyt muillakin tavoin. Teknologia­ teollisuus ry liittyi elokuussa Climate Leadership C ­ ounciliin, Ryhtiä regulaatioihin jonka tarkoituksena on lisätä elinkeinoelämän valmiutta EU:n olisi myös syytä tukkia nykyinen arvoraaka-aineiden kul­ ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnonvarojen kestävään keutuminen elektroniikkaromun mukana EU:sta ulos. Arvo­ käyttöön. materiaalit tulee jalostaa EU:ssa, kuuluu Teknologiateollisuu­ den kanta. Myös EU:n kemikaalilainsäädännössä on parantamisen varaa, sillä EU asettaa liian tiukkoja ainerajoituksia materiaa­ ”Olimme ensimmäisten organisaatiojäsenten joukossa liittymässä ja aikomuksemme on viedä kestävän kehityksen ilo­sanomaa eteenpäin omille jäsenyrityksillemme”, vahvis­ taa Turunen. leille, vaikka ne eivät ole kosketuksissa ihmisterveyden kanssa. Climate Leadership Council katsoo, että investoinnit Kiertotalous voi kuitenkin toimia ainoastaan, jos myös vanhat vähäpäästöiseen teknologiaan ovat avainasemassa ilmas­ metallit ja muut raaka-aineet voidaan ottaa käyttöön niiden tonmuutoksen torjunnassa. Samalla syntyy uutta liiketoimin­ pienistä lyijy- tai kuparimääristä huolimatta. taa, ja sopivia ”maalipaikkoja” etenkin edelläkävijöille. Käyttötarkoitus tulee ottaa huomioon – ja kokonaiskuva, toteaa Turunen. 12 prometalli 5/2015 ”Yhtä lailla tärkeää on saada hyvät käytännöt jakoon”, lisää Turunen. n