prometalli 4/2014 - Page 52

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SEINÄELEMENTTEJÄ TYÖMAILLE MINUUTTIAIKATAULULLA TIMO HÄMÄLÄINEN Rauno Sillanpään mukaan tehdas suunnittelee seinäelementtien toimitukset yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että asennustyöt rakennuksella pystytään hoitamaan ilman turhia kustannuksia. Ruukki Construction toimittaa seinäelementit työmaille tarkan aikataulun mukaan. Viivytyksiä ei sallita, sillä työmailla ei ole varaa seisoa tumput suorina. ”Rautaruukki Construction Oy säilyttää asemansa tytäryh- Ruukki Construction valmistaa kerrosrakenteisia seinäelementtejä Alajärven tehtaallaan. Uusi tehdas aloitti toimin- tiönä. SSAB:llä ei itsellään ole vastaavaa tuotantoa”, Sillan- nan vuonna 2009, parin sadan metrin päässä sijaitsevan van- pää kertoo. han tehtaan ovat valloittaneet teräs- ja alumiinialan yritykset. - Materiaali virtaa maan kasvaneeseen kysyntään. Nyt meillä on kapasiteettia Seinäelementit koostuvat teräslevyistä, joiden välissä on eris- riittävästi ja alan modernein tehdas Euroopassa”, kertoo tuo- tysvillaa. Eristysvillan paksuus vaihtelee 80–230 mm:n välillä. tantopäällikkö Rauno Sillanpää. Myös villan laatu vaihtelee. Laatu riippuu muun muassa palo- Uuden tehtaan suunnittelu lähti liikkeelle puhtaalta pöy- luokasta tai halutusta lämmöneristävyydestä. dältä, mikä antoi vapauden virittää tuotannon tehokkuuden mahdollisimman korkeaksi. ”Nykyinen tuotantolinja on kaksi kertaa vanhaa linjaa teräslevyt tuodaan SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalta. Sillanpään mukaan kuljetukset pyritään suunnittelemaan niin, että valmiita tuotteita työmaille vievät autot tuovat paluu- automaatiota ja tietokoneohjausta on lisätty kaikkiin tuotanto- kuormassa raaka-aineita tehtaalle. Aina se ei kuitenkaan vaiheisiin.” onnistu esimerkiksi aikatauluista johtuen. Siksi Ruukki käyt- Automaatio ei kuitenkaan tee autuaaksi, ihmisiä tarvitaan edelleen. tää kuljetuksiin sopimusautoilijoiden lisäksi myös ulkopuolisia autoilijoita. ”Henkilöstön pitää osata käyttää ja ohjata tehdasta niin, Raaka-aineet varastoidaan automatisoituun korkeavaras- että laitteiston ja automaation mahdollistama tehokkuus saa- toon. Samanlainen automaattinen korkeavarasto on valmiille daan hyödynnettyä”, Sillanpää toteaa. tuotteille tehtaan toisessa päässä. Oranssinväriset kirjaimet pääoven yläpuolella kertovat teh- ”Materiaali virtaa esteettä tehtaan läpi. Automaatioon ja taan kuuluvan Ruukkiin. Kyltti saa jäädä paikalleen, vaikka tehokkuuteen on satsattu, jotta tehdas olisi markkinoilla kilpai- ruotsalainen SSAB osti kesällä Rautaruukin. lukykyinen”, Sillanpää toteaa. 50 prometalli 4/2014