prometalli 4/2014 - Page 37

Tehokkuutta valmistukseen! työkappaleesta ja koneestasi, me suunnittelemme juuri sinun työhösi sopivan työkalun. Räätälöidyt ratkaisut työkohtaisesti pienentää läpimenoaikoja ja parantaa laatua! Ota yhteyttä ja lähetä tiedot MEHI OY, MEHI Tools Metallitie2 89600 SUOMUSSALMI puh. +358 (0) 207 929 600 fax. +358 (0) 207 929 609 Boring tools system | www.mehi.fi w m fi merkittävä osuus yrityksen toiminnasta. Yrityksen alihankinta- näitä tuotteita ja muodostaa pitkiä asiakassuhteita”, Tomi töistä kaivannaisteollisuudelle suuntautuu noin 10 prosentin Holappa kuvailee. ”Koemme olevamme tärkeitä kaivannaisteol- osuus. ”Se on hieman ilmaan piirretty viiva se summa ja prosentuaalinen osuus. Kaivannaisteollisuus käyttää alihankkijatoimittajia ja laite- ”Kaivosteollisuus elää parhaillaan teita täällä kotimaassa kilpailukykyisesti.” Kun kaivosteollisuudella meni hyvin, meni matala- samalla myös monella muulla alalla varsin erin- suhdannetta.” omaisesti. Esimerkiksi Mehi Oy laajensi huippu- toimittajia, jotka valmistavat erilaisia laitteita. Emme aina tiedä, mihin jokin tietty laite lopulta lisuuden yrityksille, että he voivat valmistaa lait- päätyy, kun suunnittelemme siihen osaa tai työkalua”, Holappa sanoo. vuosina 2007 ja 2008 kaivannaisteollisuuden menestymisen myötä toimintaansa työkaluvalmistuksesta alihankintakoneistuspalveluun piensarjoille ja vai- Tärkeä molemmille keammille kappaleille. Holapan mukaan kaivannaisteollisuudella on suuri merkitys Vaikka tällä hetkellä kaivosteollisuudella on vaikeaa, Mehi Oy:n toimintaan, sillä kaivosyrityksien käyttöön valmis- näkee Tomi Holappa alan tulevaisuuden valoisana konepaja- tettavien tuotteiden kehitys ja toimitus heijastuu yrityksen varsi- teollisuuden kannalta. Hän uskoo parhaimman olevan vielä naiseen leipätyöhön, joka on lastuavien työkalujen valmistus. edessä, ainakin jos odotuksia verrataan nykytilanteeseen. Vastaavasti kaivannaisteollisuus tarvitsee merkittävissä määrin ”Minulla on sellainen käsitys, että kaivannaisteollisuu- yrityksen valmistamia tuotteita, joten merkitys on molemmin- dessa ollaan nyt käyty pohjalla, ja oletettavasti nousu jossa- puolinen. kin vaiheessa tapahtuu. Varsinkin kulunut puoli vuotta on ollut ”Esimerkiksi eräs murskainlaitteita valmistava asiak- ymmärtääkseni heille vaikeaa. Uskoisin, että siellä ollaan läh- kaamme käyttää konekannassaan meidän valmistamia työka- dössä kipuamaan ylöspäin ja tilanne parantuu. Sitä myöten luja, joiden avulla kaivannaisteollisuudessa käytettävien konei- meillekin tulee lisää liiketoimintaa sekä työkalujen että alihan- den valmistaminen on ylipäätään mahdollista. Tällaisella toi- kintakappaleiden osalta”, Holappa arvioi. minnalla on meille iso merkitys, että me saamme valmistaa ”En ole varma tullaanko koskaan saavuttamaan sitä huip4/2014 prometalli 35