prometalli 4/2014 - Page 19

telmän etuna on, että työkalua ei tarvitse painaa pystysuun- heittain. Ensimmäisenä toteutettiin hitsauspää, joka pyörittää nassa pintaa vasten. Tarvittavat voimat ovat alumiinilaadulla kitkahitsaustyökalua. Hitsauspään testaamiseksi rakennettiin 5083-H111 ja 6 mm levynpaksuudella hitsattavan levyn testipenkki, jolla hitsauspäätä voitiin liikuttaa x- ja y-suunnissa. tasossa työstösuuntaan n. 3 kN ja sivuttaissuuntaan n. 4 kN Ensimmäiset hitsauskokeet suoritettiin maaliskuussa 2014. Tes- ja hitsaustyökalun pyörittämiseen tarvittava jatkuva vääntö tipenkillä tehtiin ongelmitta 500 mm pitkiä saumoja molem- on 95 Nm. Hitsausnopeus on alumiinilaadusta ja levyn pak- milla materiaaleilla ja 4 mm ja 6 mm paksuisilla levyillä. Seu- suudesta riippuen 240–750 mm/min. Hitsausnopeus on raavaksi valmistui ryömijä, johon kehitetty kitkahitsauspää pidettävä hitsauksen aikana mahdollisimman vakiona ja hit- asennettiin. Ryömijän, samoin kuin hitsauspäänkin, mekaa- saus tapahtuukin automaattisesti määritellyn hitsausprofiilin niset osat ovat VTT:n suunnittelemia ja pääosin omaa valmis- mukaisesti. tetta. Laite kiinnittyy imukupeilla hitsattavan levyn pintaan, liik- Mekatronisen laitteen suunnittelun yleisenä haasteena kuu eteenpäin saumaa pitkin ja liittää kitkahitsauksella levyt on mekaniikan, elektroniikan että ohjelmistojen kehitystyön yhteen. Ensimmäiset hitsauskokeet laitteella tehtiin syyskuussa yhteensovittaminen. Laitteen toteutukseen osallistuikin moni- 2014. Ensimmäiset saumat olivat pituudeltaan 150 mm pitkiä teknistä osaamista sisältävä projektiryhmä. Tässä tapauk- ja ne antoivat varmuuden laitteen perusratkaisujen toimivuu- sessa laitteen liikuntamekanismi ja levyn suuntaisten hitsaus- desta. Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta maailmassa, kun voimien sekä tarvittavien tukivoimien tuottaminen kevytraken- kitkahitsausta tehtiin näin kevytrakenteisella ja liikuteltavalla teisella laitteella olivat kehitystyön suurimmat haasteet. Alus- laitteella. Seuraavana tavoitteena on hitsata 3 m pitkä sauma. tavat laskelmat kuitenkin osoittivat, että em. haasteisiin on Laitteen liikuntamekanismi muistuttaa kävelemistä ja jännittä- löydettävissä tekniset ratkaisut. vin hetki on vielä edessä laitteen ottaessa pitkää saumaa teh- Perusratkaisujen valinnan jälkeen projektissa edettiin vai- täessä ensimmäiset askeleensa. Projektin www-sivut: http://www.mobiweld.eu/ Tutkimuslaitokset: Teknologian tutkimuskeskus VTT (Suomi), TWI (UK) Yrityspartnerit: ABIS (Puola), Meta Vision Systems Ltd. (UK), Triton Tooling Ltd. (UK), Stirzone GmbH (Itävalta), Boluda Industrial (Espanja) Ensimmäinen Mobi-Weld-laitteella hitsattu sauma. 4/2014 prometalli 17