prometalli 3+4/2017 - Page 71

TEHO (FORCE), JOHON VOI ALIHANKINTA JA EMO MESSUILLA TUTUSTUA Dormer Pramet osallistuu Alihankinta messuille 26.–28. syyskuuta ja EMO messuille Hannoverissa 18.– 23. syyskuuta. Yhtiön tarjoama tuotevalikoima on yksi markkinoiden laajim­ Dormer Prametin uusi Force X poravalikoima messuilla. Jyrsimissä yhdistyvät vakaa suoritus­ mista, kattaen pikateräksestä ja kovametallista valmistetut pyö­ kyky ja monipuolisuus. Niillä voidaan jyr­ rivät työkalut ja kääntöterätyökalut yleiskäytöstä raaka-aine- ja siä rampilla, nousuinterpolaatiolla ja pis­ käyttöaluekohtaisiin suurtehotyökaluihin. tolla laajalla raaka-ainealueella. Force Messuilla esillä oleviin avaintuotteisiin kuuluu uusi vali­ AD jyrsimet ja Force X kovametalliporat koima Force X kovametalliporia. Force X on kehitetty suoritus­ ovat ihanteellinen valinta yleiseen kone­ kykyiseksi poraksi, joka toimii vakaasti ja luotettavasti monen­ paja- ja alihankintateollisuuteen. laisissa työstökoneissa ja olosuhteissa 3xD - 8xD syvyisiin rei­ Esillä on myös uusi monipuolinen kiin. Kaikissa malleissa on ”Jatkuvasti Ohut Sydän (CTW)” SOD05-jyrsin, jonka perustana on erityi­ -teknologia, joka parantaa sydänosan lujuutta ja samalla pie­ nen teräasema. Jyrsimeen voidaan asen­ nentää porauksen aikaisia aksiaalisia voimia, joka puolestaan taa joko 8-kulmaisia, pyöreitä tai 4-kul­ parantaa poran suorituskykyä ja pidentää elinikää. maisia teriä, mikä tekee jyrsimestä erit­ Messuilla esitellään vahvasti myös kääntöterätyökalujen ‘lippulaivatuote’ – yleisjyrsintään soveltuva kulmajyrsin Force täin monikäyttöisen. Dormer Prametin osoite Alihankintamessuilla on A1031 AD 90° – sekä laaja valikoima jyrsimeen sopivia kääntöteriä, ja EMO messuilla Halli 3, Osasto A64. Lisätietoja saa yhtiön jotka kaikki parantavat tukevuutta laajalla käyttöalueella, jopa kotisivuilta osoitteessa www.dormerpramet.com, tai Dormer epäsuotuisissa lastuamisolosuhteissa. Prametin asiakaspalvelusta. n IOT-TEKNOLOGIA ULOTTUU KOMPRESSORIHUONEESEEN IoT:llä (Internet of Things) tarkoitetaan internet-verkon laajen­ nukset alhaisina. Reaaliaikaisen seurannan avulla voidaan tumista melkein mihin tahansa laitteisiin ja koneisiin, joita voi­ myös tehokkaasti ennaltaehkäistä laitteiden toiminta­häiriöitä daan ohjata, mitata ja valvoa internet-verkon yli. Yksi IoT-tek­ ja vikaantumisia. Tällaisten arvokkaiden etujen ansiosta ei nologian konkreettisista eduista nähdään kunnossapidon puo­ ole ihme, että IoT-teknologia ulottuu joka paikkaan, myös lella, missä laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmä pystyy suorit­ kompressori­huoneeseen. tamaan reealiaikaisen diagnostiikan ja lähettämään havainnot esimerkiksi tuotantopäällikölle tai valvomon henkilökunnalle. Atlas Copcon SMARTLINK-etävalvontapalvelulla voidaan seurata paineilmalaitteiston toimintaa reaaliaikaisesti. Mah­ Älykkään seurannan tavoitteena on tunnistaa ja enna­ dolliset ongelmat voidaan tunnistaa jo ennen kuin ne vaikutta­ koida suorityskyky- ja tehokkuusongelmia. Informaatio auttaa vat tuotantoon ja näin vältytään tuotantohäiriöiltä tai jopa tuo­ optimoimaan laitoksen tuottavuutta ja pitämään käyttökustan­ tannon pysähtymiseltä. SMARTLINK on myös paineilmajärjestelmän tietojen seu­ rantaohjelma. Se kerää, vertailee ja analysoi tietoja reaali­ aikaisesti ja automaattisesti. Kerätyn mittaustiedon ansiosta SMARTLINK auttaa käyttäjää näkemään paremmin heidän paineilmajärjestelmän kehitys- ja huoltotarpeet. Etävalvonta auttaa parantamaan tuotannon tehokkuutta ja vähentämään käyttökustannuksia minimoimalla energiankulutusta. SMARTLINK-etävalvontapalvelun avulla saat paineilma­ järjestelmän täyden tilannekatsauksen juuri silloin kun sinä haluat­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.   n Lisätietoja: www.atlascopco.fi 3–4/2017 prometalli 71