prometalli 3+4/2015 - Page 68

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. MAZAK JULKAISI VALLANKUMOUKSELLISEN SMOOTH-TEKNOLOGIAN Yamazaki Mazak on ottanut ison edistysaskeleen työstökoneiden ohjelmoinnissa ja suorituskyvyn tehostamisessa uuden vallankumouksellisen SMOOTH-TEKNOLOGIANSA ansiosta. Kosketusnäyttötekniikka mullistaa työstökoneiden CNC-ohjaukset SMOOTH-TEKNOLOGIA yhdistää uuden MAZATROL SMOOTHX -CNC-ohjausjärjestelmän ja koneiden täysin uusi- Mazatrol SmoothX hyödyntää uusinta älyteknologiaa ja kosketusnäyttötekniikkaa. tun servomoottorijärjestelmän. Uusi järjestelmä tarjoaa entistä tehokkaita perustyökiertoja, kuten älykkään taskujyrsinnän helpomman ja käyttäjäystävällisemmän ohjelmoinnin, entistä ­(Intelligent Pocket Milling), jolla voidaan nopeuttaa tasku- nopeammat koneistusajat ja paremman liitettävyyden muihin jen jyrsintää jopa 60 prosenttia. Moniakselityöstöön ja jatku- ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin. Tuloksena on uusien mul- vaan 5-akselityöstöön on niin ikään tullut uusia ominaisuuk- listavien ominaisuuksien ja kosketusnäyttötekniikan läpimurto sia, kuten saumaton kulmantyöstö (Smooth Corner Control), CNC-ohjausjärjestelmissä älypuhelinten ja tablettitietokonei- muuttuvavektorinen kiihdytys (Variable Acceleration Control) den tapaan.   ja kokonaistyöstöprosessin hienosäätö (Smooth Machining SMOOTHX-ohjauksen suunnittelussa on panostettu koneenkäyttäjän ergonomiaan. Käyttöpaneelissa on kookas 19 tuuman kosketusnäyttö, vaikka itse paneeli on selkeästi aikaisem- ­Configuration). Nämä kaikki kasvattavat työstöarvoja, parantavat pinnanlaatua ja lyhentävät kappaleaikaa. SMOOTHX on uusitun prosessoritekniikkansa ansiosta paa pienempi. Paneelia voi pyörittää ja kallistaa pystysuun- noin neljä kertaa edellistä ohjausta nopeampi. Tämä yhdis- nassa, mikä takaa miellyttävän ergonomisen asennon kai- tettynä täysin uuteen servojärjestelmään mahdollistaa huiman ken kokoisille ohjelmoijille. SMOOTHX on suuri edistysas- tuottavuuden nousun. Yksi merkittävä SMOOTHX-järjestelmän kel CNC-ohjausten käytettävyydessä ja käyttöliittymien toimin- etu on myös se, että se voidaan aiempaa helpommin liittää nassa. Ohjauksen graafisen osuuden ja yleisilmeen suunnitte- esimerkiksi tehtaa n tuotannonohjaus- tai tiedonkeruujärjestel- lusta vastaa maailmankuulu japanilainen teollinen suunnittelija miin. Jatkossa myös automaatiojärjestelmien liittäminen Maza- Ken Okuyama. Käyttöliittymän perustana ovat viisi erilaista kin koneisiin onnistuu helposti CNC-ohjauksen kautta. prosessien kotinäyttöä, jotka kaikki saadaan yhtä aikaa ruudulle. Näytöltä voidaan helposti nähdä samanaikaisesti erilai- Mazak on innoissaan uusista mahdollisuuksista sia koneen tietoja kuten ohjelmakoodia, kappaleen asetuksia Yamazaki Mazakin Euroopan toimitusjohtaja Marcus Burton ja kiinnityksiä, työkalutietoja, meneillään olevaa työkiertoa ja kommentoi uutta järjestelmää seuraavasti: ”SMOOTHX on val- koneen huoltotietoja. lankumouksellinen edistysaskel CNC-ohjausten maailmassa. Sen uudistuneen kosketusnäyttötekniikan ja älykkäiden ominai- Uudet ominaisuudet nostavat suuksien myötä valmistusajat lyhentyvät ja siten pystytään otta- kokonaistuottavuutta merkittävästi maan todella dramaattinen kehitysaskel työstökoneiden koko- SMOOTHX-ohjauksessa on vanhojen hyväksi havaittujen naissuorituskyvyn parantamisessa.” Hän jatkaa: ”SMOOTHX ominaisuuksien lisäksi iso joukko uusia tuottavuutta kasvat- merkitsee samanlaista teknologiahyppäystä työstökoneohjauk- tavia ominaisuuksia. Esimerkiksi Quick MAZATROL -ominai- sissa kuin mitä aikanaan oli siirtyminen pöytäkoneista tablet- suus vähentää ohjelmointiaikaa ja vaadittavia näppäinlyön- titietokoneisiin. Sen mukana tulee todella paljon lisää hyö- tejä jopa 38 prosenttia edellisiin ohjauksiin verrattuna. Tämä tyjä käyttäjälle, kuten kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, uudet on mahdollista nykyaikaisen kosketusnäyttötekniikan ansiosta. älykkäät ominaisuudet ja työkierrot, visuaaliset ominaisuu- Ohjaus myös piirtää ja päivittää valmistettavan kappaleen det ja liitettävyys muihin järjestelmiin.” Marcus Burton kiteyt- 3D-kuvaa reaaliaikaisesti ohjelmoinnin edetessä. Ohjelman tää ajatuksensa vielä lopuksi: ”Yamazaki Mazakilla on pitkä muutokset on tehty helpoksi käyttämällä joko Windowsista tut- kokemus ja historia CNC-tekniikan kehitystyössä. Uskomme tua undo/redo-askelpoistotoimintoa tai vain koskettamalla vakaasti, että uusin ohjauksemme on maailman nopein CNC- kappaleen 3D-kuvaa halutun piirteen kohdalta ruudulla, jol- ohjaus, ja olemme saavuttaneet todellisen läpimurron älytek- loin ohjelmoija pääsee suoraan vastaavaan kohtaan ohjelma- nologian käyttöönotossa, ohjelmoinnin helppoudessa, työstö- koodissa. Ohjaukseen voi nyt myös tuoda ulkoisen 3D CAD koneiden suorituskyvyssä ja liitettävyydessä.” n ‑mallin koneistettavasta kappaleesta, jolloin kappaleen piirteiden ja työstöratojen luonti nopeutuu oleellisesti. MAZATROL SMOOTHX sisältää myös useita uusia 66 prometalli 3–4/2015 Lisätietoja: www.machinetools.wihuri.fi www.mazakeu.com/smooth