prometalli 3+4/2015 - Page 20

NÄKÖKULMA Juhani Lempiäinen Deltatron Oy Kirjoittaja näkee, että teollisuusrobotiikka on vakiintunut tiettyyn uomaansa ja hintatasoon, jossa robotiikan ja ihmisen käsivarsi ovat vertailukelpoisessa kustannustasossa. Robotiikan edut tulevat näin esiin vuorotyössä ja tuotteiden laatutason kohottajana. ROBOTIIKKA LAITEKAUPASTA JÄRJESTELMÄKAUPPAAN Päättyneet yhteiskuntasopimusneuvottelut tähtäsivät yksikkö­ tio tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää suunnittelutietoa myös työkulujen alentamiseen laajalla rintamalla. Moni keskustelija tuotannossa entistä monipuolisemmin. Tutkimuslaitosten rahoi­ on todennut esillä olleen työajan pidennyksen positiivisen kan­ tuksen ahdinko tarjoaa alan tutkijoille uusia liiketoimintamah­ nattavuuslisän olevan varsin vaatimaton. Toki viikoittaiset työn­ dollisuuksia yrityksissä viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntä­ tekijöiden lisäminuutit merkitsevät, mutta paljon merkityksel­ misessä. lisempää tapahtuu lähitulevaisuudessa tuotantojärjestelmien Panostukset palvelurobotiikan kehitykseen ovat tällä het­ älykkyyden kehityksessä ja palvelusektorin automatisoinnissa. kellä maailmalla suuret. Erityisesti terveydenhuollossa sekä Palvelut työllistävät yhä enemmän työvoimaa ja eivät hetkessä kustannuspaineet että robotiikan mahdollisuudet ovat valta­ katoa minnekään, vaikka kv. taloussuhdanteet kansantalout­ vat. Tällä alueella robotti tulee erityisen lähelle tavallista kulut­ tamme kuinka heittelisivät. Tulevaisuudessa kansantuotteen tajaa ja sairaita ihmisiä. Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia kasvu erkanee yhä enemmän käsin tehdyn työn määrästä, jol­ kansalaisten asenneilmaston ja käyttöliittymätekniikan muok­ loin erityisesti teollisuudessa investointi-ilmasto on palkkata­ kaamisesta soveltuvaksi koneen ja ihmisen yhteistyöhön. Julki­ soa suurempi tekijä. Uskoa teolliseen tulevaisuuteemme on set toimijat ovat tässä tehtävässä avainasemassa. Usean teolli­ Suomessa koeteltu finanssikriisin alusta lähtien, mikä on näky­ suusmaan tapaan Suomessakin pitäisi alkaa julkisissa hankin­ nyt varsin vaatimattomissa panostuksissa tuotantotekniikkaan noissa sisällyttämään tietty prosenttiosuus tulevaisuuden auto­ jo usean vuoden ajan. Yrittäjien sukupolvenvaihdoksien hitaus maatiotekniikkaan. Näin me kaikki kuluttajat saisimme arki­ näkyy erityisesti konepajoissamme investointien jähmeytenä. päivän tuntumaa robotiikan käyttöön ja samalla avautuisi Teollisuusrobotiikka on vakiintunut tiettyyn uomaansa ja säännöllisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia nuorille kas­ hintatasoon, jossa robotiikan ja ihmisen käsivarsi ovat vertai­ vuyrityksille. Valtiovallan toimet robotiikan edistämiseen ovat lukelpoisessa kustannustasossa. Robotiikan edut tulevat näin nykyisin vaatimattomat. Strategia lähitulevaisuuden hahmot­ esiin vuorotyössä ja tuotteiden laatutason kohottajana. Ihmis­ tamiseen suomalaisissa oloissa olisi pikaisesti tarpeen koko työ nousee kannattavammaksi piensarjatuotannon joustavuu­ yhteiskunnallemme. Nyt robotiikka-teeman nousu hallituksen den sekä konstruktio- ja tuotantovirheiden sietokyvyn osalta. kärkihankkeiden joukkoon antaa lupauksen, että myös maan Helpot ja vakiintuneet kappaleenkäsittelytehtävät on jo aiem­ hallitus haluaa nähdä robotiikan esiinmarssin laajalla rinta­ min automatisoitu. Nyt suuri harppaus tulee älykkäiden malla. Mielenkiinnolla odotamme kärkihankkeen resurssien robotiikka­sovellusten kautta. Niissä teollisuusrobotiikkaa sovel­ myötä uutta kasvua sekä palvelurobotiikkaan että tuotanto­ letaan älykkään anturitiedon avulla. Näköjärjestelmät ja voi­ automaatioon. man mittaus ja säätö ovat tärkeimmät teknologiset lisäyk­set Ensimmäinen sukupolvi robotiikan osaajia ja käyttäjiä on robotiikkaan. Tämä vaatii uutta näkökulmaa myös laitetoimit­ jo eläkkeellä. Heistä on helppo aloittaa, tarjotaan automati­ tajilta. Tuotantojärjestelmien kauppa siirtyy yhä enemmän pai­ soituja palveluita heille, joilla ei ennakkoluuloja ole vaan edel­ nottamaan muita järjestelmän osia kuin robottia. Digitalisaa­ leen aktiivista ja lapsenomaista uuden kokemisen nälkää. n 18 prometalli 3–4/2015 Thyss