prometalli 3/2018 - Page 42

PALVELULIIKETOIMINTAAN TARVITAAN KOULUTUSTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: PIXABAY Teollisuuden kunnossapito ja muut tukitoiminnot ovat nykyisin entistä useammin ulkoistettua palvelutoimintaa – ja samalla työtä tietojärjestelmien parissa. Uusi tekniikka vaatii omanlaistaan osaamista. Suomessa tarvitaan lisää ajan tasalla olevaa koulutusta, jotta ammattilaisia riittää teollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin. Parin viime vuosikymmenen aikana monet valmistavan teol­ Kilpailuttamalla osien tai huoltotöiden valmistusta, yritys lisuuden suuryritykset ovat päättäneet keskittyä liiketoimin­ saa kenties työvoimaa käyttöönsä aiempaa pienemmin kustan­ nassaan ennen kaikkea ydinosaamiseensa. Teollisuuden tuki­ nuksin. Riskinä tosin voi olla tuotteiden tai palvelujen laadun toimintoja on pyritty mahdollisuuksien mukaan delegoimaan kärsiminen – ainakin jos toimintoja ulkoistetaan sellaisiin mai­ yrityksen ulkopuolisille toimijoille. hin, joissa työolot eivät ole kunnossa. Kunnossapito- ja muiden toimintojen ulkoistamisella hae­ taan tyypillisesti säästöjä. Jos kaikkea toimintaan liittyvää ei Yrityksille tarjotaan monenlaista palvelua tarvitse kokonaan valmistaa, tarkastaa tai huoltaa itse, pää­ Toisaalta alihankkijayrityksen näkökulmasta teollisuuden pal­ tuotteiden valmistus voi nopeutua. Samalla yritys voi ehkä luo­ veluliiketoiminta saattaa olla yksi strateginen keino menestyä pua vaikkapa varasto- tai huoltotiloistaan, mikä säästää kiin­ teollisuuden muuttuneessa toimintaympäristössä. teitä kustannuksia. 42 prometalli 3/2018 Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) laati joitakin vuo­