prometalli 3/2014 - Page 79

MXAUTOMATION, UUSI MENETELMÄ OHJELMOIDA HELPOSTI ROBOTTEJA PLC:N KAUTTA Nyt on helppo ohjata KUKA robottia Siemens SINUMERIK 840D:n avulla sitten, että käyttäjällä on rajapinta sekä käsittelylaitteessa, että robotissa. KUKAn ja Siemensin yhteinen ratkaisu tarjoaa yksinkertaistetun integraation ja parempaa käyttäjäystävällisyyttä robottien palvellessa käsittelylaitteita. Ohjelmointi tehdään SINUMERIK 840Dn integroidulla Nykypäivän vaatimukset erittäin joustaville ja täysin auto- PLC:llä. Rataohjauksesta ja liikesekvensseistä huolehtii KR C4, matisoiduille tuotantoratkaisuille edellyttävät aukotonta integ- eli robotin oma ohjain. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän ei tar- raatiota automaatioympäristössä, erityisesti sovelluksissa, vitse olla robottiasiantuntija voidakseen ohjelmoida robottia, joissa robotit ja käsittelylaitteet toimivat yhdessä. mikä helpottaa monia loppukäyttäjiä, jotka usein ovat PLC osaajia. Lisätietoja: www.kuka-robotics.com VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA TYÖMARKKINOILLA MAINETTAAN PAREMPI Haasteena ammattitaitoisen työvoiman Vuokratyöntekijöille yhdenmukainen asema löytäminen Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:lle on ollut aina tärkeää, että vuok- ”Teollisuustyöntekijöiden keski-ikä on korkea ja eläköitymistä ratyöntekijän asema on mahdollisimman tasapuolinen ja tapahtuu paljon. Samanaikaisesti ammattitaitovaatimukset yhdenmukainen asiakasyritysten oman henkilöstön kanssa. vain kasvavat. Irtisanomis- ja lomautusuutisista huolimatta suu- ”Haluamme toimintamme olevan läpinäkyvää ja selkeää rin haasteemme on ammattitaitoisen työvoiman löytäminen”, niin työntekijälle kuin asiakasyritykselle. Tämän vuoksi asia- sanoo Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Naa- kasyrityksemme ja työntekijämme sopivat keskenään työnteh- manka. ”Meillä on pitkäaikaisia asiakassuhteita ja toimin- tävistä, työn kestosta ja palkasta. Samoin palkkajaksot ja työ- tamme eräs ominaispiirre on se, että varsin suuri osa vuokra- tuntien seurantatapa määräytyvät aina asiakkaan mukaan. työntekijöistämme siirtyy vuokrakauden jälkeen asiakasyritys- Näin työtekijämme tuntevat olevansa osa asiakasyrityksen temme palvelukseen. Asiakkaamme käyttävät vuokrausta usein henkilökuntaa ja asiakasyrityksen työntekijät ja luottamusmie- rekrytointikanavana. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että työnte- het suhtautuvat heihin kuin talon omaan väkeen”, Naamanka kijöidemme ammattitaidon ja asenteen on oltava kysynnän sanoo. mukaista”, Naamanka lisää. Vuokratyöntekijän tasa-arvoinen ja yhdenmukainen kohtelu on erittäin tärkeää myös asiakasyrityksille. Uusi auktorisointi Vuokratyöntekijöiden merkitys työmarkkinoilla on selkeyttänyt alan pelisääntöjä ja helpottanut niin työnte- lisääntyy kijöitä kuin yrityksiä valitsemaan luotettavan toimijan. Tämä Tavanomaisesta työsuhteesta poiketen vuokratyösuhteessa näkyy siten, että yritykset ovat voimakkaasti siirtyneet käyttä- työntekijän töiden määrä ei ole riippuvainen vain yhden yri- mään vain auktorisoituja henkilöstöpalveluyrityksiä, jotka tun- tyksen tilauskannasta ja tarpeesta. Kun yhdessä yrityksessä hil- nistaa Reiluja Vuokratöitä -logosta. jenee, Kilta Henkilöstöpalvelu Oy pystyy yleensä tarjoamaan työntekijälle töitä toisesta yrityksestä. Työsuhteen jatkumisen Lisätietoja: www.kilta.fi lisäksi hänen ammattitaitonsa yleensä myös monipuolistuu ja hän saa arvokkaita kontakteja tulevaisuuden varalle. Yritykset mielellään palkkaavat ja vakinaistavat työntekijöitä, joiden ammattitaito ja osaaminen jo t