prometalli 3/2014 - Page 30

KUVA: METSO OYJ automaatioon liittyvän tietoturvan hallintakäytännöille ole ole- Automaatio syvälle koneeseen massa de facto -standardia. Yksi toimijoista, joka on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään automaatioon liittyviä turvallisuusaspekteja, on Metso. Turval- Kuitenkin esimerkiksi vuoden 2010 kesällä havaittu lisuus on nykypäivänä vahvasti esillä esimer- Stuxnet-mato lisäsi tietoisuutta tietoturvan tarpeellisuudesta teollisissa hallintajärjestelmissä. Tapauksesta opittiin se, että turvallisuutta ei voida pitää itsestäänselvyytenä, johon puututaan vain tarvittaessa tai ohimennen. Aito tur- ”Toimivan verkoston tärkeys vain korostuu tänä vallisuus edellyttää perusteellista analysoin- päivänä.” minnoissa työskennellään turvallisesti. VTT muistuttaa, että tietotekniikkaan liittyvät turvallisuusnä- sessa. Automaation ja älykkäiden ratkaisujen avulla laitokset pystyvät parantamaan niin kustannus- kuin ympäristötehokkuuttaan. Metso kehittelee parhaillaan ratkaisuja, jotka vievät automaation entistä syvemmälle koneiden tia ja suunnittelua: on asetettava konkreettiset tavoitteet sille, miten päästään tilanteeseen, jossa kaikissa toi- kiksi mineraalien käsittelyssä ja kivenmurskauk- sisään ja mahdollistavat niiden älykkään kommunikoinnin. Metson kehittynyt automaatiojärjestelmä pitää prosessit käynnissä paremman ohjauksen ja näkyvyyden avulla. Tarkka kökohdat tulee huomioida koko toimintojen elinkaaren ajan reaaliaikainen mittaustieto ja diagnostiikka näyttävät, kuinka ja myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Jokainen tehtävä koneet ja laitos toimivat; yksittäinen tieto voi pitää prosessin materiaalien ja laitteiden hankinnasta käytöstä poistettavien käynnissä tai pysäyttää sen. Esimerkiksi isojen koneiden kun- järjestelmien ja materiaalien hävittämiseen vaatii turvallisuu- nonvalvontaratkaisut mahdollistavat ennakoivan kunnossapi- den huomioimista ja järjestelmällistä hallintaa. don ja auttavat välttämään kalliiksi tulevia suunnittelemattomia Tietoturvaan sijoittamall H