prometalli 3/2014 - Page 20

kehittämään toimintojaan, mieluusti valtiovallan tuella. Pk-yri- Väisäsen mukaan suomalaisten konepajojen tulisi kuiten- tyksiltä puuttuu rohkeus lähteä muuttamaan vanhentunutta ja kin ehdottomasti ottaa lean-johtamismallit käyttöön, jotta pystyisimme myös tulevaisuudessa valmis- jo vuosia yrityskulttuuriin juurtunutta toi- tamaan tuotteita globaaliin markkina- mintamallia uudenlaiseksi tavaksi toi- ”Suomalaisten konepajojen talouteen yhä kiihtyvässä kilpailutilan- ”Toivon että muutaman vuoden tulisi kuitenkin ehdottomasti teessa. sisään olemme Suomessa sisäistäneet ottaa lean-johtamismallit mia. lean-kulttuurin ja yritykset ovat oppi- käyttöön.” set ovat aivan liian korkeita kustannusrakenteesta johtuen. Oppimalla ket- neet kokeilemaan sekä hyödyntämään teriä toimintamalleja ja vähentämällä toimintamalleista tarpeellisia työkaluja omaan toimintaansa.”  ”Tällä hetkellä valmistuskustannuk- valmistusketjussa kuluvaa aikaa, pystymme tuomaan kustannustason jälleen kilpailukykyiseksi.” Tieto ei lisää tuskaa Mikä sitten jarruttaa leanin vallankumousta Suomessa? Suo- Rönsyistä eroon! malaiset ovat herkästi early adaptor -kategoriassa teknolo- Leanin maailmaan tutustuminen tulee jokaisen johtajan itse giasta puhuttaessa, mutta ovatko maailmoja syleilevät johta- aloittaa jalkautumisella jalostavan työn ääreen ja kyseenalais- misopit sitten jo vaikeampi pähkinä purtavaksi? – Väisänen tamaan: esiintyykö omassa toiminnassa työvaiheita, jotka myöntää, että lean-johtaminen käsitetään usein suureksi mää- asiakkaan näkökulmasta ovat silkkaa hukkaa? Yrityksestä riip- räksi oudolta kuulostavia menetelmiä ja työkaluja. pumatta moisten rönsyjen lista tapaa herkästi olla pitkä: ylituo- ”Suurimmat haasteet leanin yleistymiselle ovat tällä het- tanto, odottelu ja viivästykset, tarpeeton kuljettaminen tai liike kellä selkeä johtajuuden puute, ihmisten tietämättömyys ja työskentelyssä, laatuvirheet, tarpeettomat varastot, ylilaatu… onnistumisten esille tuonti”, hän toteaa. Monessa firmassa saatetaan havahtua todellisuuteen, jossa 18 prometalli 3/2014