prometalli 2/2017 - Page 36

Metallialalla erityisesti suurteollisuus on toiminut työturvalli- suuden edelläkävijänä, koska kansainvälisesti toimittaessa tur- vallisuusvaatimukset vaihtelevat eri maissa. Joissakin maissa on kovemmat vaatimukset kuin toisissa ja kansainväliset toimi- jat haluavat varmistaa, että niiden omat turvavarustukset täyt- tävät kaikki vaatimukset. Suuryritykset vaativat alihankkijoil- taan samat suojavaatetukset kuin omilta työntekijöiltäänkin. ” Edelleen on käytössä jopa palonsuojaamattomia puuvillahaalareita. Kallis tulee usein halvemmaksi Halpojen suojavaatteiden perinteiset valmistusmateriaalit ovat olleet puuvillapitoisia ja ne on palonsuojattu kemiallisesti. Tämän ratkaisun ongelmana on se, että suojaus voi kulua nopeastikin pois kankaasta, jolloin se menettää suojatehonsa. Toinen ratkaisu on se, että palonsuojaus on itse kankaan kuidussa. Tällöin palonsuojaus ei poistu kankaasta, vaan kan- gas tarjoaa pysyvän palonsuojauksen koko vaatteen käyttöiän ajaksi. ”Esimerkiksi telakkahitsauksessa tai polttoleikkauksessa joudutaan haalareita vaihtamaan usein. Heikkolaatuisen vaat- teen voi joutua vaihtamaan parin päivän tai parin viikon välein. Laadukas vaate saattaa kestää jopa vuoden samassa työssä”, Rosenlöf sanoo. Tranemo toi noin vuosi sitten markkinoille raskaaseen hit- saukseen tarkoitetun malliston, jonka kestoikä käytössä on osoittautunut jopa 8–12 kuukauden pituiseksi. Vaate on suun- niteltu polttoleikkaukseen ja vastaavaan vaatetta kuluttavaan raskaaseen hitsaukseen. ”Vaatteen hinta on suurin piirtein kuusinkertainen halvem- paan suojavaatteeseen verrattuna. Kalliista hankintahinnasta huolimatta kestävä vaate tulee pidemmässä käytössä halvem- maksi kuin halvempien vaatteiden käyttö. Tästä on tehty tutki- muksia esimerkiksi Ruotsissa”, Rosenlöf sanoo. Palonsuojavaatteita voi täsmävalita yrityksen päätoimialan mukaan. Eri standardeihin perustuvia suojavaatteita löytyy eri tarpeisiin, kuten tulityöhön, raskaaseen hitsaustyöhön, ener- giatyöhön, korkeajännitetyöhön ja niin edelleen. Jokaiselle alalle löytyy omat vaihtoehtonsa. ”Pystymme kattamaan suurimman osan metallialalla käy- tettävistä metalleista, oli kyse sitten mustasta teräksestä, ruostu- mattomasta teräksestä, alumiinista tai sinkistä.” Joissakin materiaaleissa on monelle alalle pätevät serti- fikaatit ja sitten on täsmävaatteita esimerkiksi alumiinitöihin, raskaaseen hitsaustyöhön ja sinkkitöihin. 36 prometalli 2/2017 Hyvin suunnitellulla kerrospukeutumisella vähennetään tapaturmia sekä sairauslomapäiviä ja parannetaan työmukavuutta ja samalla työtehoa.