prometalli 2/2017 - Page 30

Tuotteiden elinkaaren simulointi on vahva fokusalue Tiedolla. Tieto Oyj:n pääkonttori sijaitsee Espoon Keilalahdessa. ren mukaan elinkaarisimulaatioita kehitetään kuitenkin talossa nyt kiivaasti, koska asiakkaiden uskotaan saavan siitä paljon irti, jahka tuote pääsee kunnolla siivilleen. ”Lifecycle simulation -toiminta on aivan nykyisen digikehi- tyksen kovinta kärkeä.” Digikyvykäs yritys “ Usein unohtuu määritellä, mihin tarkoitukseen data oikein kerätään. Suuremmassa viitekehyksessä big data on osa vahvaa digita- Ideat itämään! lisaatiokehitystä, joka myllertää lopulta kaikki toimialat. Tek- Teknologiateollisuuden kasvun ja uudistumisen johtaja Laura nologiateollisuuden tammikuisen tutkimuksen mukaan suoma- Juvonen vinkkaa, että uusia ideoita kannattaa etsiä esimerkiksi laiset teknologiayritykset eivät ole aivan kartalla sen suhteen, hackathoneista ja startup-yhteistyöstä. ”Näihin on olemassa mitä digivallankumous tarkoittaa. Tutkimus paljastaa, että yri- testattuja ja tuloksellisia toimintamalleja”, muistuttaa Juvonen. tykset kylläkin tiedostavat digitalisaation tuomat uhkat ja mah- Huolestuttavaa tulosten valossa on se, miten vaikea suo- dollisuudet, mutta eivät täysin näe niiden merkitystä oman toi- malaisten yritysten johdon on hahmottaa digitaalisen disrup- mintansa kannalta. Teknologiateollisuus ry:n digikyvykkyysky- tion konkreettisia vaikutuksia oman yrityksen toimintaan. Vas- selyyn vastasi yli 250 toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä. taajista 52% ei kokenut realistiseksi, että kilpailija voisi yllät- Positiivista tutkimuksessa oli se, että noin kolmannes tutki- täen ilmestyä oman toimialan ulkopuolelta, vaikka Uberin tai mukseen osallistuneista yrityksistä on jo uudistanut liiketoimin- AirBnB:n kaltainen toimija voi monella teknologia-alallakin tamalliaan digitalisaatiota hyödyntäen. Suhtautuminen esi- olla jo nurkan takana. merkiksi teolliseen internetiin on yritysten johdossa lähes poik- Toisaalta yritysten ei tarvitse ”linnoittautua” ja tyytyä puo- keuksetta positiivista ja innostunutta. Siirtymä ajatuksen tasolta lustamaan omaa reviiriä. Hakemalla rohkeasti digietunojaa konkreettisiin tekoihin on kuitenkin yllättävän vaikea: mistä löy- konepajatoimija voi tuoda disruptiota markkinaan itsekin – tää aikaa ja taloudellisia resursseja merkittäviin uudistuksiin, mikäs sen helpompaa, jos kerran toimiala on niin umpikonser- joiden vaikutusta on mahdotonta vielä arvioida? vatiivinen kuin väitetään? n 30 prometalli 2/2017