prometalli 2/2017 - Page 28

vähemmälle”, Rantala uskoo. ”Tulevaisuudessa datasta saa irti eniten se, joka ymmärtää datan liiketoimintavaikutukset – miten data tukee omaa ja asiakkaan liiketoimintaa sekä mistä asiakas olisi oikeasti valmis maksamaan.” Älä juutu lähtötelineisiin Quva Oy:n toimitusjohtaja Emil Ackerman on todennut, että prosessi- ja konepajateollisuudessa kylläkin kerätään paljon dataa – mutta se, missä muodossa sitä nykyään käytetään, ei välttämättä mene big data -määritelmien sisälle. Raakadatasta voisi kuitenkin saada huomattavasti enemmän irti. Ackermanin ”kolmen pointin” mukaan ensinnäkin raaka- datan täysimääräinen hyödyntäminen monimuuttuja-analyy- sien avulla toisi syvempää ymmärrystä siitä, mitä prosessissa tapahtuu, miksi tapahtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat toi- siinsa prosessin eri vaiheissa. Syvempi ymmärrys on tärkeää, koska se auttaa esimerkiksi havaitsemaan haitallisiin trendei- hin johtavia syitä ja optimoimaan tuotantonopeutta sekä laa- tua. Toiseksi, raakadatan analysoinnin kautta voidaan myös havaita yksittäisiä ongelmatilanteita, joita normaalisti havait- sevat vain kaikkein kokeneimmat (paljon hiljaista tietoa omaa- VTT:n tutkimushankkeen projektipäällikkö Tuija Rantalan mukaan tulevaisuudessa datasta saa irti eniten se, joka ymmärtää datan liiketoimintavaikutukset. vat) työntekijät. Usein kerätystä raakadatasta voidaan havaita Hanke edistää suomalaisten yritysten kykyä tunnistaa big hyötynä – on mahdollisuus reaaliaikaiseen analytiikkaan dataan pohjautuvia paikallisia ja kansainvälisiä liiketoimin- ja sen avulla poikkeamien ennakointiin ennen taloudellisen tamahdollisuuksia. Tammikuussa 2017 startanneen tutkimus- vahingon syntymistä. Raakadatan reaaliaikainen analytiikka hankkeen rinnalle pystytetään myös yritysryhmähanke, johon mahdollistaa ongelmiin puuttumisen aiempaa nopeammin ja parhaillaan etsitään aiheesta kiinnostuneita yrityksiä. siten pystytään parhaimmillaan estämään poikkeamat enna- laatuvirheet ja löytää selittävät tekijät poikkeamille riippumatta siitä, kuinka kokenut henkilö on työvuorossa. Kolmantena – ja Ackermanin mukaan ehkä tärkeimpänä VTT:n tutkimushankkeen projektipäällikkö Tuija Rantala toteaa, että vahva liiketoimintalähtöisyys on kriittinen tekijä datan hyödyntämisessä. ”Epäoleellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin voi- daan hukata paljon resursseja. Haasteena on tunnistaa dataa hyödyntämällä sellaiset liiketoimintamahdollisuudet, jotka oikeasti tuottavat asiakkaalle arvoa”, toteaa Rantala. Tunnista trendit Rantalan mukaan Big Datan hyödyntämismahdollisuuksia on jo olemassa paljonkin: dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja toimialan tulevaisuuden koivasti. ” Raakadatasta voidaan löytää selittävät tekijät poikkeamille. trendien identifioimisessa. Lisäksi mm. tuotteiden ja koneiden älykkyys lisääntyy jatkuvasti ja niiden tuottama data voi toimia draiverina uuden liiketoiminnan kehittämisessä. ”Dataan pohjautuen voidaan kehittää yritykselle uutta pal- Dataa datan vuoksi? Tieto Oyj:n Industrial Services -yksikön vetäjä Rory Moore veluliiketoimintaa yksin tai yhdessä toisen toimijan kanssa tai toteaa, että monet yritykset ovat todella fokusoituneet kerää- vaikkapa myydä data kokonaan toisen verkoston toimijan mään dataa ja investoivat datankeruuseen suuria summia. hyödynnettäväksi. Mahdollisuuksia on useita ja yritysten olisi Usein kuitenkin unohtuu määritellä, mihin tarkoitukseen data hyvä tunnistaa ne”, Rantala toteaa. oikein kerätään. ”Datan analysointiin on tarjolla jo paljon teknologioita ja palveluntarjoajia, mutta liiketoimintalähtöisyys on jäänyt 28 prometalli 2/2017 “Datalla sinänsä on varsin rajoitettu arvo, jos se on vain säilöttynä tietokantaan jossakin”, hän muistuttaa.