prometalli 2/2016 - Page 40

” Lastuavien työkalujen teriä voidaan tarvittaessa pinnoittaa ja teroittaa. : VA KU FM S O -TO LS OY ”Kun myymme teriä, haluamme huolehtia niistä terien elinkaaren loppuun saakka. Teroituskierto pinnoituksineen esimerkiksi Saksassa vie aikaa noin 2 – 3 viikkoa”, Harri Sariola kertoo. Kun tuloksia verrataan terällä porattujen reikien lukumää- Huolto pelaa Saksassa rään, voidaan arvioida, missä vaiheessa terä kannattaa vaih- Nykyään konepajoilla ymmärretään jo kohtalaisen hyvin, että taa uuteen. lastuavien työkalujen teriä voidaan tarvittaessa pinnoittaa ja ”Yleisesti ottaen teroituskustannus on 10 – 40 prosenttia uuden terän hankintahinnasta”, arvioi Sariola. ”Jotkin halvimmat pikateräsporat, -jyrsimet ja -kierretapit ovat sellaisia, että niitä ei useimmiten kannata teroittaa uudelleen.” ”Myöskään keraamisia tai muita kääntöpaloja ei ole mielekästä teroittaa. Kun niistä kaikki teräsärmät ovat kuluneet, terä yleensä vaihdetaan uuteen.” teroittaa. ”Vielä 1980–1990-lukujen vaihteessa käytettiin paljon kertakäyttöteriä. Kuitenkin jo siihen aikaan perusteltiin kalliimpien terien hintoja sillä, että sellaiset terät olivat huollettavia ja siis pitkäikäisiä”, Sariola muistelee. Nykyisin esimerkiksi FMS-Tools Oy tarjoaa Suomessa päämiehensä teroitus- ja pinnoituspalvelua kovametalliporille ja -jyr- Sen sijaan uudelleen teroitettavaksi suunniteltuja teriä voi- simille sekä kierrejyrsimille. Huollettavat terät lähetetään Walter daan teroittaa noin 3 – 10 kertaa niiden elinkaaren aikana. Tyy- Titexin ja Walter Prototypin tehtaille Saksaan. Suurin osa teristä pillisesti täyskovametalliterä kestää noin neljä teroituskertaa. onkin Walter-merkkisiä, mutta myös muiden valmistajien teriä on ”Esimerkiksi sellaiset erikoistyökalut kuin porrasporat tai profilointijyrsimet kannattaa toimittaa valmistajan tehtaalle uudel- huollettavien joukossa yleensä noin 30 prosenttia. ”Kun myymme teriä, haluamme huolehtia niistä terien elin- leenteroitettaviksi. Ne eivät ole kertakäyttöisiä, vaan ne on kaaren loppuun saakka. Teroituskierto pinnoituksineen esimer- nimenomaan alun perin suunniteltu huollettaviksi”, Sariola täh- kiksi Saksassa vie aikaa noin 2 – 3 viikkoa”, Sariola kertoo. dentää. ”Suurena valmistajana Walter pystyy teroittamaan toistenkin valmistajien kovametallityökaluja, mutta silloin ne teroitetaan Timantit ovat pitkäikäisiä Walterin geometrian mukaisiksi eikä alkuperäisiksi.” Uudelleenteroitusten lukumäärä riippuu paljolti siitä, miten niin sanottu sallittu kuluminen terässä etenee. ”Lastuavan terän kuluminen riippuu sekä lastuttavasta mate- Konepajoille vain toimivia työkaluja Kun konepajalla käytetään kovametalliteriä, jotka teroitetaan ja riaalista että terän käyttöolosuhteista. Esimerkiksi lohkeilu lyhen- pinnoitetaan uudelleen, ajan oloon kustannuksia säästyy kerta- tää terän elinkaarta”, muistuttaa Sariola. käyttöterien käyttämiseen verrattuna. ”Superkovia CBN- ja vastaavia terämateriaaleja voidaan ”Jos työkalu teroitetaan vaikkapa kolme kertaa, kokonais- niitäkin teroittaa ja hioa. Tällaisten terien geometriat ovat kuiten- säästöksi työkalukustannuksissa tulee noin 50 prosenttia”, kin sellaisia, että niiden teroittaminen voi olla vaikeaa.” Sariola laskee. Vaikkapa timanttiporan terään voi olla juotettu timanttipa- Useimmiten poranterää ei kannata teroittaa enää sen jäl- loja, jolloin varsinaista teräainetta on suhteellisen vähän. Vaih- keen, kun sen toleranssin mukaiset geometriset mitat eivät ole toehtoisesti timantit on jo valmistusvaiheessa sijoitettu kovametal- enää kohdallaan. lin sisään. Joidenkin valmistajien teriä ei ole mahdollista huoltaa muualla kuin alkuperäistehtaalla. Tämä koskee muun muassa timanttiteriin eriko