prometalli 2/2016 - Page 11

tään siten vikaantumisesta aiheutuvia kustannuksia – ja lisäksi tapaa tai sellaista raaka-aineen vaihtelua, jota varten tuotan- kunnossapidon kustannusten ennustettavuus paranee. tolaitteistoa ei ole alun alkaen suunniteltu. Jos asiakkaalla taas on ennakkohuolto-ohjelmat jo ole- ”Käytössä tapahtuvat virheet ovat usein ratkaisevia”, toteaa massa, Maintpartner voi – ainakin osin – hyödyntää sitä, mutta Riekkola ja arvioi, että ehkä jopa yli puolet kaikista tuotannon hyvin usein kehitetään kokonaan uusi ohjelma ”luotettavuus- häiriöistä johtuu vääränlaisesta käytöstä tai raaka-aineista. keskeistä kunnossapitoa” soveltaen. Tämä tarkoittaa sitä, että Tässä kohtaa törmätäänkin sitten mielenkiintoiseen kysy- ensin rajataan kohde, järjestelmä tai järjestelmän osa, jota tar- mykseen. Jos kerran suurin osa virheistä johtuu operaattorin kastellaan. Sen jälkeen komponenttien vioista tehdään laadul- vääränlaisesta toiminnasta, eikö kunnossapidon väen ole sit- linen analyysi; mitä kohteessa esiintyy, miksi niitä esiintyy ja ten syytä puuttua operaattorin toimintaan? Ja mahtaako moi- mitä niistä seuraa. Vikojen laadun selvittämiseksi käytetyt mene- nen sujua ilman kitkaa ja kiivailua? – Riekkola toteaa, että telmät ovat vika- ja vaikutusanalyysi, juurisyyanalyysi, vikapuu- onnistuu kyllä, kunhan kumppanuus on riittävän luottamukselli- analyysi sekä kunnossapitojärjestelmän vikadatan tutkiminen. sella tasolla ja roolit selvät. Tilastollisten menetelmien perusteella Maintpartnerin ”On tärkeää poistaa kuilua käytön ja kunnossapidon ammattilaisten on mahdollista saada vihiä siitä, mikä järjes- väliltä esimerkiksi varmistamalla, että kaikilla on pääsy telmän tai koneiden vikataajuus on ollut ennen ja mikä se on samaan tietoon. Lisäksi vaaditaan jämäkkää johtamista, jotta nyt – sekä millaista ennakoivaa kunnossapitostrategiaa viko- homma saadaan toimimaan.” jen eliminoimiseksi tulisi käyttää. Tilanteesta riippuen kysymykseen voi tulla esimerkiksi tarkastukset, jatkuva kunnonvalvonta Unohda IoT-hype – vaadi konkretiaa! tai kalenteriaikaan sidottu komponenttien vaihto. Tulevaisuuteen katsominen tulee koko ajan helpommaksi, kiitos teollisen internetin ratkaisujen, joissa esimerkiksi antureilla Käytetäänkö konetta oikein? varustetut vanhat ja väsyneet komponentit voivat ilmiantaa Hyvin usein tuotantoprosessien vikaantuminen johtuu ulkoisista itsensä hyvissä ajoin ennen hajoamistaan. Maintpartner suosii vaikutuksista eikä niinkään tasaisesta kuormituksesta. Ulkoinen Plug and Play -tyyppisiä mahdollisimman suoraviivaisia Inter- vaikutus voi tarkoittaa esimerkiksi muuttunutta prosessin käyttö- net of Things -sovelluksia, jotta asiakas saa nopeasti tarvitse- Toimitko asiakkaittesi rahoittajana? – Keskity ydinliiketoimintaasi myymällä laskusi! Yrityksen myyntisaatavat ovat suoritetusta työstä yritykselle kuuluvia rahoja. Myyntisaatavat eivät tuota taseessa. Siksi rahat on hyvä saada kiertoon heti! Myymällä laskut vahvistat kassaa ja parannat maksuvalmiutta. Finance Link ostaa laskut täydestä arvosta kantaen niistä myös luottotappi