prometalli 1/2015 - Page 46

KOLUMNI Kari Komulainen Tekes Kirjoittaja on teollisuuden sekä ICT- ja palvelualan pk-yritysten rahoituksesta vastaava palvelujohtaja, joka haluaa edesauttaa asiakkaidensa keskinäistä yhteistyötä. DIGITAALISUUDEN AVULLA ME VOIMME MUUTTAA MAAILMAA Sekä teollisuudessa että politiikassa on viime kuukausina kyse yksinomaan tai edes ensisijaisesti datan keruusta ja tal- korostettu digitaalisuuden hyödyntämisen tärkeyttä. Kuulemme lentamisesta, vaan asiakassuhteen ja asiakkaalle tuotetun lisä- asiasta varmasti myös lähikuukausina eduskuntavaalien ja hal- arvon siirtymisestä digitaalisiin kanaviin. Tekes voi rahoituksel- litusohjelman laatimisen yhteydessä, kun puolueet ja etujärjes- laan auttaa yrityksiä hankkimaan digitaalisen liiketoiminnan töt listaavat elinkeinopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä. Nämä kannanotot ovatkin tärkeitä luomaan yhdenmu- kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja kumppanuuksia, kehittämään innovatiivisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamal- kaista näkemystä niistä keinoista, joilla Suomessa luodaan leja sekä pilotoimaan näitä. Tarjoamme Team Finland -kump- kasvua. Yksittäisten yritysten päätökset ja käytännön toimet paniemme kanssa myös palveluja kansainvälisille markki- ratkaisevat, toteutuvatko digitaalisuuden hyödyntämiselle ase- noille suunnattaessa sekä selvityksiä ja trendejä uusista mark- tetut tavoitteet. kinoista. Rahoitusta täydentävät Tekesin uudet digitaalista lii- Kuluttajatuotteiden ja -palvelujen digitalisoitumisesta on saatu kokemusta jo parin vuosikymmenen ajalta. Olemme nähneet toimialojensa johtavienkin yritysten jääneen alakyn- ketoimintaa edistävät ohjelmat, joihin osallistumisen hyödyistä k \