prometalli 1/2014 - Page 60

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LASTUA PILKKOMALLA SAAVUTETAAN ISOJA ETUJA Useisiin ISCARin uusimmista jyrsinmalleista on saatavissa ratkaistua tavallisilla työkaluilla, joudutaan yleensä tekemään vaihtoterät myös lastunpilkkovalla leikkuusärmällä. kompromisseja työstöarvojen ja samalla tuottavuuden kustan- Lastunpilkkovan särmän ideana on pilkkoa leveä lastu pie- nuksella. Lastunpilkkovan leikkuusärmän parempi värinänvai- nempiin palasiin, jolloin sekä lastunpoisto että -hallinta para- mennus antaa mahdollisuuden pitää leikkuuarvot kohdillaan nee. Lastujen hajotessa myös leikkuuvoimat ja tehontarve pie- ja tuottavuus ylhäällä. nenevät, jolloin lämpöä kehittyy vähemmän. Lisäksi lastunpilkkova leikkuusärmä vähentää huomattavasti työkalun värinää. Kaikkein suurin etu lastujen pilkkomisesta saadaan jyrsit- ISCARin HELITANG T490-jyrsimet auttavat pitämään tämän tuottavuuden korkealla edellä mainittujen etujen avulla. Yhdistäen edistyksellisen terägeometrian ja SUMO TEC pin- täessä siilijyrsimillä, joissa leikkuu koostuu useista limittäin noitteet, nämä jyrsimet toimivat tehokkaasti syvien poteroiden asetelluista teräpaloista muodostaen pitkäleikkuisen työkalun. ja korkeiden olakkeiden koneistuksessa. Vaihtoteriä on saata- Leikkuusyvyydet näillä työkaluilla ovat yleensä suuria ja mate- vissa 08, 13 ja 16 mm särmällä riippuen jyrsinrungon halkai- riaalinpoisto määrät isoja, jolloin myös sujuva lastunpoisto sijasta. nousee erittäin tärkeäksi. Kun puhutaan suurista materiaalinpoisto määristä on sel- Lastunpilkkovat teräpalat esiteltiin ISCARin HELIDO H490-jyrsimien yhteydessä, joissa radiaalisesti kiinnitetyt vää, että myös tehontarve on suuri ja koneelta vaaditaan koh- vaihtoterät löytyvät kokoluokissa 12 ja 17 mm. Lastun pilk- tuullisen paljon voimaa. Näissä olosuhteissa syntyy paljon kovien teräpalojen valikoimaa laajennettiin myös HM APCR lämpöä, joka siirtyy myös jyrsimeen ja vaikuttaa sen kestoi- 2206..-teräpalojen myötä onnistuneesti HELIALU-jyrsimiin, kään. Kun lastu pystytään pilkkomaan pieneksi, leikkuuvoi- joilla koneistetaan alumiiniseoksia. Lastun pilkkovilla teräpa- mat pienentyvät huomattavasti ja sekä koneistuskeskus että jyr- loilla on varustettu myös uudet P290-siilijyrsimet, jotka soveltu- sin kuormittuvat vähemmän. Tämä on erityisen tärkeää koneis- vat erinomaisesti mm. eksoottisille aineille. tettaessa haastavia aineita, kuten titaaniseoksia ja eksoottisia materiaaleja. Siilijyrsimiä käytettäessä usein työkaluissa joudutaan käyt- Lastunpilkkova teräsärmä yhdistettynä uusimpiin jyrsinmalleihin on ollut erittäin tehokas ja tuottava ratkaisu rouhintasovelluksiin ja haastaviin olosuhteisiin. tämään myös pitkiä ulottuvuuksia, jolloin värinä ja taipuminen ovat perinteisiä ongelmia. Jotta nämä ongelmat saadaan 58 prometalli 1/2014 Lisätietoja: www.iscar.fi