prometalli 1+2/2019 - Page 50

” RFID-teknologia on tehokas vaihtoehto, joka voi säästää merkittävästi aikaa ja samalla vähentää virheitä. tekniikka, joka on RFID-teknologiaa vanhempi ja ainakin tois- taiseksi myös hinnaltaan edullisempi ratkaisu. Viivakooditekniikka on apuväline, joka soveltuu tietojen tehokkaaseen tallennukseen ja kappaleiden yksilölliseen tun- nistamiseen. Sitä voidaan käyttää varastomäärien seuran- nassa ja lisätilausten tekemisessä sekä varaston sisäänkir- jauksissa paljolti samalla periaatteella kuin RFID-tekniikkaa, mutta tuotetiedot luetaan varastohyllyjen viivakooditarroista viivakoodinlukijoilla. Välttämättä asiat eivät etene aivan yhtä nopeasti kuin RFID:n avulla. Standardisoituun teknologiaan perustuvat viivakoodit ovat optisesti tunnistettavia merkkijonoja, joissa on tietoa tuotteesta. Tiedot voidaan lukea esimerkiksi käsilukijalla tilausta teh- täessä tai luovutettaessa, jolloin tieto siirtyy automaattisesti varastonhallintajärjestelmään. Varastonhallintasovellus toimii esimerkiksi siten, että työn­ tekijä saa kannettavalle päätteelle keräyslistat tai tilaukset. Kun keräys on tehty valmiiksi, työ kuitataan suoritetuksi joko viivakoodin tai näppäimistön avulla. Inhimillisen virheen mah- dollisuus vähenee, kun mahdollisimman monet toiminnot hoi- detaan viivakoodeja käyttämällä. Pientarvikkeille uutta logistiikkaa Konepajoissa tehdään paljon ylimääräistä työtä pientarvik- keiden hankinnassa, mikä monesti kasvattaa kustannuksia ja vähentää tehokkuutta. Tyypillisesti tuotantotilaan tai sen lähelle voidaan varas- toida konepajalla yleisesti käytettäviä erityyppisiä ruuveja, pultteja, muttereita, nauloja, holkkeja ja muuta pientavaraa. jan tarpeet voidaan konepajoilla ennakoida, sitä tehokkaam- min myös hankinnat pystytään toteuttamaan. Pientarvikelogistiikassakin monet manuaaliset työvaiheet Koska tuotteet ovat pienikokoisia, tällaisen varaston sijoittami- on jo korvattu viivakoodipohjaisilla järjestelmillä tai vaihto­ nen lähelle tuotantoa onnistuu helpommin kuin isompien kom- ehtoisesti radiotaajuuksilla toimivilla RFID-transpondereilla, ponenttien varastotilan rakentaminen. joita kiinnitetään muun muassa varastohyllyihin. Täydennys­ Myös pientarvikkeiden varastoa on täydennettävä sekä tilaus voidaan tehdä myös esimerkiksi suoraan huoltoautosta. säännöllisesti että – tilanteen niin vaatiessa – tiettyjen kom- ponenttien pikatoimituksilla. Tässäkin tarvittavien hankintojen Automaattisia tilauksia ennakoitavuus on tärkeä kysymys. Mitä paremmin tuotantolin- Jo muutamia vuosia sitten Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys 50 prometalli 1–2/2019