prometalli 1+2/2019 - Page 47

Yhä useampi konepaja kiinnittää huomiota sisälogistiikkaan ja sen ajanmukaistamiseen. Tämän päivän innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia kokonaan uudentyyppisille prosesseille myös sisälogistiikassa, joka monesti on elintärkeä osa valmistavan tehtaan tuotantoa. Nykyään sisälogistiikassa hyödynnetään usein esimerkiksi RFID- ja viivakooditekniikkaa sekä automaatiota. Uudesta tekniikasta on paljon apua myös pientarvikelogistiikassa. Entisinä aikoina konepajoilla ja muussakin teollisuudessa oli tapana järjestää tuotantotilan yhteyteen tai välittömään läheisyyteen paljon varastotilaa. Silloin tuotantoa voitiin lisätä ­lyhyellä varoitusajalla, mikäli valmistettavien tuotteiden kysyntä kasvoi nopeasti. Tällainen logistiikka-ajattelu on sittemmin jäänyt paljolti pois muodista. Nykyisin tuotantotilat halutaan rakentaa mah- dollisimman kustannustehokkaiksi, joten varastoitavan mate- riaalin määrä pyritään minimoimaan. Siksi paikan päälle on tuotava koko ajan uutta materiaalia alihankkijoilta tai muualta ulkopuolelta – joskus peräti ulkomailta asti – jotta tuotantoon ei tule keskeytyksiä. Kuitenkin konepajalla on yhä varauduttava siihen, että joi- takin valmistettavien tuotteiden osia tarvitaan yllättäen suurem- pia määriä kuin ennen. Yritykselle voi olla jopa ratkaisevan tärkeää saada tällaiset nopeat materiaalitarpeiden muutokset tunnistettua riittävän ajoissa. Tilaa säästyy Pieniin varastomääriin ja ulkopuolisiin materiaalivirtoihin perustuva materiaalilogistiikan malli noudattaa niin sanottua Lean-ajattelua, jolla nykypäivänä pyritään kustannustehokkaa- seen tuotantoon ja toimitusketjuihin. Tuotantotilan yhteydessä ei siis pidetä kovin suurta varastoa, vaan seurataan mate­ riaalivirtoja ja tilataan tarpeen mukaan täydennystä oikeaan aikaan. Muina aikoina tehtaalle tai konepajalle tulee tarvitta- via materiaaleja ulkopuolelta yleensä tasaisena virtana, nor- maaleille tuotannon määrille mitoitettuna. Tilaa säästyy, koska varastotilaa ei tarvitse sitoa siihen, että materiaaleja varastoitaisiin ikään kuin varmuuden vuoksi. Toisaalta riskinä on, että alihankkijoiden ongelmat pidentävät komponenttien toimitusaikoja tai saatavuutta, tai kenties muut- tuvat tullikäytännöt nostavat ulkomailta tilattavien osien hin- toja. Joka tapauksessa nykypäivän tekniikalla on mahdollista reagoida hyvinkin nopeasti tuotantolinjan äkillisiin materiaali- tarpeisiin. 1–2/2019 prometalli 47