prometalli 1+2/2019 - Page 31

Jo nyt alan oppilaitokset käyttävät virtuaalitodellisuussovel­ luksia hyväkseen kouluttaakseen ammattilaisia ja houkutellak­ seen alalle opiskelijoita. Myös tuotekehityksessä voidaan hyö­ tyä suuresti virtuaalitodellisuudesta. Esimerkiksi tuotekonsep­ tien arviointi voidaan tehdä virtuaalisesti ennen fyysisten pro­ totyyppien valmistamista, jolloin säästyy aikaa ja rahaa. Työturvallisuuteen enemmän huomiota Lisääntynyt tieto hitsauskaasujen ja -huurujen hengittämiseen liittyvistä terveyshaitoista vaikuttaa myös alan kiinnostavuuteen ” Koulutetuista hitsaajista on jo nyt pulaa teollisuudessa. ja työntekijöiden saatavuuteen. Maaliskuussa 2017 julkaistun IARC-raportin jälkeen hitsausalan lakeja ja säädöksiä on päi­ vitetty ja yritykset ovat ryhtyneet toimiin työolojen ja turvalli­ suuden parantamiseksi. Hitsaushuurut ja niiden sisältämät mikroskooppisen pienet keitä, eli kuinka hitsaushuurut poistetaan työpisteestä. Voidaan partikkelit ovat isoin uhka hitsaajille. Myös hitsauskaasuilla käyttää kohdepoistoa ja hitsarin henkilökohtaisia suojavarus­ on haittansa. Hitsauksessa käytettäviin lisäaineisiin on kiinni­ teita, kuten ylipaineistettuja maskeja, raitisilmamaskeja. Tässä tettävä entistä enemmän huomiota ja kehitettävä mahdollisim­ suomalaiset konepajat ovat kyllä hyviä.” man käyttöturvallisia lisäaineita. ”Hitsauksen työturvallisuus tulee olemaan todella tärkeä asia jatkossakin. Esimerkiksi raitisilmajärjestelmät ovat tär­ ”Myös yleinen siisteys on parantunut tällä vuosituhannella huimasti ja asenne työturvallisuutta kohtaan. Tämä on tär­ keätä, kun houkutellaan nuoria alalle”, Väisänen sanoo. n 1–2/2019 prometalli 31