prometalli 1+2/2019 - Page 29

not takaisin kytketään reaaliaikaiseen hitsausprosessiin, jolloin sovellusohjelmiston, hallintajärjestelmät ja inhimillisen osaami­ päästään virheettömään hitsaukseen. sen. Lappeenrannan Teknisessä Yliopistossa on jo vuosia kehi­ Markkinoilla on eri tyyppisiä ohjelmistopohjaisia hitsauk­ tetty itseoppivaa hitsausjärjestelmää, joka soveltuu erityi­ sen hallintajärjestelmiä, joilla voidaan saada tuotannosta eri­ sesti lujien terästen hitsaamiseen. Itseoppivuus tai -säätyvyys laista hitsausdataa ja hallinnoida sitä, kun hitsauskoneet ja perustuu järjestelmän uudenlaiseen anturointiin, jota hallitaan hallintajärjestelmät on integroitu pilvipalveluun. Koko hitsaus­ neuro­verkko-ohjelmalla. tuotanto pystytään ottamaan haltuun tämän tyyppisen järjestel­ Havaitessaan virheen järjestelmä pystyy korjaamaan män avulla. sen jo hitsauksen aikana sekä arvioimaan myös mahdolliset tulevat virheet. Näin lopputuloksesta saadaan virheetön. Tällainen adaptiivinen hitsaus on kalleutensa vuoksi kuitenkin vielä kaukana tavallisen konepajan arjesta. Ohjelmallisella päivityksellä tehoja Myös tavallisempien hitsauskoneiden käyttöliittymiä kehitetään voimakkaasti. Hitsauskoneen käytön helppous ja sen kehittäminen on yksi alan trendi. ”Hitsarin pitää ymmärtää koneen käyttöpaneeli tai ulkoinen käyttöliittymä ilman erillistä käyttöohjekirjaa. Käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa on hyvä testata eri ratkaisuja alan ammattilaisten eli hitsareiden kanssa yhteistyössä”, Väisänen sanoo. Teollisen internetin (IoT) kehitys on tuo­ nut mukanaan hitsauslaitteiden liitettävyyden internetiin. Käsihitsauksessakin laitteisiin tuo­ daan hitsaajaa helpottavia valokaariomi­ naisuuksia, jotka toteutetaan ohjelmistolli­ sesti. Hitsauslaitteisiin sulautetut teknolo­ giat pystyvät ohjaamaan jopa vähem­ män kokeneita hitsaajia käyttämään sopivia laiteasetuksia. ”Eri tyyppisiä räätälöityjä valo­ kaariratkaisuja on ollut mark­ kinoilla viimeiset kymmenisen vuotta. Asiakkaan koneita pysty­ tään tarvittaessa päivittämään tar­ peiden muuttuessa. Hitsausproses­ sissa valokaaren ominaisuuksia pystytään näin hallitsemaan parem­ min, suoritustekniikkaa helpom­ maksi ja saadaan laadulliset haas­ teet paremmin hallintaan. Tämän tyyppinen teknologia on ollut mah­ dollista 2000-luvun alkupuolesta lähtien”, Väisänen sanoo. Integraatio ja yhdistettävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä tule­ vaisuuden hitsauksessa. Laittei­ den pitää olla käyttäjäystäväl­ lisiä ja niiden keskinäisen integ­ roinnin pitää olla helppoa. Kehit­ tynyt hitsausekosysteemi yhdistää kehittyneet koneet, automaation, 1–2/2019 prometalli 29