prometalli 1+2/2019 - Page 24

ILMOITUS ONKO MEILLÄ TURVAHARHA? Harvoin turvavälineistä tingitään ja opasteita on, mutta riskitilanteita silti tulee vastaan koko ajan. Johto ja tekijät tuudittautuvat helposti turvaharhaan, kun ei ole sattunut pahempaa. ”Turvaharhan syynä on usein huono ohjeistus ja valvonnan puute, mutta vähintään yhtä usein työntekijöiden oma välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus”, jyrähtää havaintokonsultti Jukka Viitala PalveluPisara Oy:stä. Pienikin tapaturma tarkoittaa inhimillistä kärsimystä, poissa- telyn talon ulkopuolelle kommentointia ja toimenpiteitä var- oloja, viivytyksiä ja isoja kustannuksia. Vakavista avainhenki- ten. Usein korjaavien toimenpiteiden toteutus on ulkoistettu löiden onnettomuuksista saattaa jopa pienemmän yksikön toi- tai ongelman lähde on alihankkijalla. Järjestelmän piirissä on minta lamaantua. Vammautumisista seuraa tuomioita. Yhteisö­ näin parhaimmillaan saumattomasti kumppanit. sakot ja korvaukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroi- hin yritykselle ja johdolle henkilökohtaisesti. Havaintojen systemaattinen ja jatkuva kirjaaminen sekä Sähköpostit ja erilaiset pikaviestintäpalvelut voivat toimia havaintojen välittämisessä esimiehille, mutta eivät mahdollista havaintojen jatkokäsittelyä, raportointia ja tilastointia. Samoin nopeat toimenpiteet vaarakohteiden poistamiseksi ovat avai- havaintokoosteet sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin eivät mia tapaturmien ja seurauksien välttämiseen. onnistu. Juurisyyt jäävät selvittämättä ja prosessien parantami- sen mahdollisuutta tai jäljitettävyyttä ei ole. Kirjaaminen siirtyy paperista pilveen Havaintojen kerääminen paperimuodossa on hidasta ja kal- Aktiivisuus palkitaan lista käsityötä. Harva organisaatio enää kirjaa ja käsittelee Turvallisesta työympäristöstä huolehtiva organisaatio kannus- paperimuodossa mitään havaintoja ja ilmoituksia. taa ja palkitsee työntekijöitään aktiivisesta havainnoinnista. ”Tunnistetaan, että turvallisuushavaintojen ja erilaisten Koko ketjun näkyminen havainnosta, siihen kohdistuvista toi- työn poikkeamien välitön kirjaaminen työntekijän toimesta menpiteistä aina analyysiin saakka on työyhteisöä moti- toisi merkittäviä kustannushyötyjä. Havaintojen tallennus- ja voivaa. Työntekijät kokevat rakentavansa yhdessä parempaa käsittelykulttuurin ohella hankala havaintojen tallennus on kui- ja turvallisempaa työympäristöä. Johto näkee tehokkuuden tenkin suurin syy vähäiseen havaintojen määrään. Olemme lisääntymisen ja pystyy paikallistamaan ongelmakohdat. Hyö- todenneet tämän ristiriidan kymmenissä yrityksissä”, huomaut- dyt yritykselle ovat merkittäviä. Aktiivinen havainnointi, niihin taa Viitala. reagointi ja nopeat toimenpiteet voivat tarkoittaa jopa kymme- Tallennustapahtuma on oltava erittäin yksinkertainen ja saatavissa. Tämä tarkoittaa käytännössä digitaalista tallen- nien tuhansien eurojen säästöjä. Erityisesti juuri turvallisuushavaintojen käsittelyssä eivät nusta työntekijää lähellä olevilla puhelimella tai tabletilla. päivittäiset palaverit riitä. Toiminta onkin muuttumassa jatku- Näin mahdollistuu havainnon tallennus tärkeiden valokuvien vaksi ja formaaliksi prosessiksi, jossa jokainen havainto kir- kera muutamassa sekunnissa. jataan heti havaitessa ja toimenpiteet ovat myös välittömiä. Pilvi mahdollistaa toimenpiteiden määrittelyn ja kirjaami- seen paikasta ja välineestä riippumatta. Lisäksi edistyksellisim- mät havainto-ohjelmat automaattisesti muistuttavat ja näyttävät Tämä tarkoittaa usein yrityskulttuurin ja toimintaprosessien muutoksia. 6S ja vastaavat turvallisuuden sisältävät siisteys- ja järjes- havainnoijalle tiedot toimenpiteistä, kuten lakikin jo edellyttää. tyskierrokset voivat myös radikaalisti muuttaa rutiineja. Muu- Vastaavat henkilöt ja johto näkevät reaaliaikaiset raportit. Eri tosvastarintaa esiintyy lähes aina ja etenkin vanhoilta työnteki- käsittelyvaiheita kommentoidaan ja toimenpiteitä iteroidaan. jöiltä se voi olla voimakasta. n Suomen rajojen sisäpuolella sijaitseva kotimainen palvelu on myös monelle vaikuttava seikka. Pelkkä havainnointi ei riitä, käsittely yhtä tärkeää Pelkkä ”läheltä piti” -tilanteiden kirjaaminen Viitalan mukaan ei riitä mihinkään, tarvitaan myös havaitun asian välitön käsit- Lisätietoja ja Hoksu havaintojen tely, korjaava ja ehkäisevä toimenpide sekä varsinaisen juuri- tallennus- ja käsittelyohjelman kokeilu: syyn etsintä. Jukka Viitala, asiakkuudet, Osa järjestelmistä mahdollistaa havaintojen, muistutukset toimenpiteiden tekemiseksi, välittämisen tiedoksi ja myös käsit- 24 prometalli 1–2/2019 jukka.viitala@palvelupisara.fi 040 822 0944