prometalli 1+2/2019 - Page 18

jille. Monesti turvallisia työkäytäntöjä lyödään laimin. Esimies- piä niistä ovat yhdenmukaistetun standardin aseman saaneet ten olisi hyvä käydä useammin turvakeskusteluja alaistensa standardit, joiden tarkoituksena on tukea koneen valmistajaa kanssa.” konedirektiivin liitteen I mukaisten olennaisten terveys- ja tur- Henkilökohtaisista suojaimista – vaikkapa suojalaseista tai turvakäsineistä – ei ole hyötyä työntekijälle, jos niitä jostakin syystä ei käytetä asianmukaisella tavalla. Opastusta työpaikoilla tarvitaan erityisesti silloin, kun käyt- vallisuusvaatimusten täytäntöönpanossa.” Liitteessä muun muassa edellytetään koneille riskianalyysiä ja selkeitä käyttöohjeita. ”Kun kone on tuotu tehtaalle ja otettu käyttöön, vastuu töön tulee uudenlaisia koneita tai kun tuotantolinjaan tehdään koneturvallisuudesta siirtyy työnantajalle, jonka on noudatet- muita työturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. tava työturvallisuuslakia. Työnantajan tehtävänä on lakisäätei- nen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, jonka pohjalta Työnantajalla vastuuta koneiden turvallisuudesta määräytyvät esimerkiksi koneen käyttäjien tarvitsemat suoja- Koneturvallisuudesta työpaikoilla ei Tolvasen mukaan ole varusteet”, selvittää Tolvanen. viime aikoina tullut uutta ohjeistusta, paitsi EU:n komission ”Koneen käyttöohje ei vapauta työnantajaa riskiana- 28.11.2018 antama poikkeuksellinen tiedonanto yhdenmu- lyysivelvoitteesta. Kaikki koneen riskithän eivät johdu itse kaistetuista standardeista ja niihin liittyvistä prosesseista. koneesta, vaan myös käyttöpaikan olosuhteista ja työkäytän- ”Sen sijaan koneiden valmistajia sitoo Euroopan Unionin konedirektiivi, joka koskee EU/ETA-alueella markkinoille saa- nöistä.” Mikäli tuotantolinjalla on valmistusrobotteja, standardit tettavia tai käyttöön otettavia koneita. Koneen valmistaja jou- yleensä määrittävät esimerkiksi ne turvaetäisyydet, joita työ- tuu soveltamaan koneturvallisuuden standardeja. Tärkeim- paikalla vähintään on noudatettava. 18 prometalli 1–2/2019