prometalli 1+2/2019 - Page 16

TURVALLISUUTTA KONEPAJOILLE UUDELLA TEKNIIKALLA JA OIKEALLA ASENTEELLA TEKSTI: ARI MONONEN Työtapaturmien riskit konepajoilla ja muussakin teollisuudessa ovat lisääntyneet. Vuosittaisia tapaturmia on muutaman viime vuoden aikana tilastoitu työpaikoilla enemmän kuin vielä kolme vuotta sitten. Vaikka koneiden suojausta työpaikoilla on tehostettu, tuotantolinjan työtapoihin voi liittyä monia vaaratekijöitä, joita ei tiedosteta ajoissa. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Markku Tolvanen koros- malla asioita aiempaa paremmin. Lisäksi asenteissa ja koulu- taa, että konepajojen työturvallisuudessa Suomessa on vielä tuksessa on kehittämisen varaa. paljon parannettavaa. ”Vuonna 2014 tapaturmaluvut olivat alimmillaan, mutta viime vuosina asiat ovat taas menneet työturvallisuuden kan- nalta huonompaan suuntaan. Nyt vuosittain sattuu keskimää- Esimerkiksi tuotantolinjan ruuhka- ja häiriötilanteet sekä huoltotoimenpiteet ovat tyypillisesti työturvallisuuden näkökul- masta riskitilanteita. ”Jos vaikkapa koneessa on häiriö ja sen syytä selvitellään, rin 120 000 työtapaturmaa, joista noin 100 000 työpaikoilla kunnossapitotyöntekijä joutuu usein menemään lähelle konetta ja loput työmatkoilla”, Tolvanen kertoo. jopa turva-alueen sisäpuolelle. Mahdollisesti hän kytkee turva- ”Myös suhdanteet vaikuttavat tapaturmien määriin. Kun laitteita pois päältä tätä varten. Tällaisia yllättäviä huoltotöitä taloudella menee hyvin, työsuoritteita on paljon – ja silloin sat- olisi pohdittava ja suunniteltava kunnolla jo etukäteen, jolloin tuu enemmän tapaturmiakin.” riskien arvioinnin tekeminen korostuu”, suosittaa Tolvanen. Suurin osa tapaturmista on Tolvasen mukaan liikkumista- Huollossa voidaan kenties käyttää apuna uutta tekniikkaa. paturmia. Esimerkiksi kaatumisia tilastoidaan paljon, varsinkin ”Monet tilanteet voidaan nykyään korjata turvallisesti esi- talvikauden aikana. ”Toinen merkittävä ryhmä ovat sellaiset tapaturmat, jotka liittyvät käsillä tai työkaluilla tehtäviin työvaiheisiin. Tällai- sissa vahinkoja ovat lähinnä pistot, viillot, haavat, murtumat, merkiksi etäohjauksella, jossa diagnostiikka kertoo kunnossa- pitohenkilölle, mitä ja miten laitteessa pitää huoltaa tai kor- jata.” ”Turvallisuuden kannalta ongelmallisia ovat myös sellaiset leikkautumiset sekä ihon repeilyt, jotka tulevat terävistä tai leik- koneet, joista puuttuu nykyaikaisia suojavarustuksia. Sellaisia kaavista työkaluista, iskeytymisistä tai puristumisista.” ei ehkä pystytä edes kovin helposti asentamaan, tai kaikkiin vanhoihin tuotantolinjojen koneisiin ei löydy kustannustehok- Työpaikan riskejä voidaan ennakoida Turvallisuutta konepajoilla pystyttäisiin edistämään suunnittele- malla tuotantolinjat ja työpisteet huolellisemmin sekä ennakoi- 16 prometalli 1–2/2019 kaita ratkaisuja”, Tolvanen arvioi. ”Tuotantolinjoille olisi saatava lisää keinoälyllä tuotetta- vaa tietoa – ei vain koneisiin, vaan myös koneiden käyttä-