prometalli 1+2/2018 - Page 53

PEKOTEK DIGITAL TWIN – OLOSUHDEJÄRJESTELMÄ MAALAAMOILLE Merkittävä ohutlevyrakenteiden valmistaja Suomen ­Levyprofiili Oy on investoinut syksyllä 2017 uuteen märkämaalauslin- jastoon Joensuun tuotantolaitoksessaan. Kyseessä on aivan uudenlainen digitaaliratkaisuja sisältävä pintakäsittelylinjasto, jonka toimittajaksi valikoitui Pekotek Oy. ”Linjastosta tulee samalla Pekotekin oma koulutus- ja tuotekehitysyksikkö, uusi Uudessa märkämaalauslinjastossa on energiatehokkuutta prototyyppi, jossa on aivan uudenlaisia oikeaa lisäarvoa tuot- lisäävä hukkalämmön talteenotto, joka palauttaa poisto­ilman tavia digitalisaatioratkaisuja”, Pekotekin huolloista ja vara- energiasta vähintään 70 prosenttia. Tehokas ilmanvaihto ja osista sekä kehityksestä vastaava päällikkö Petri Rautiainen moninkertainen suodatus takaavat optimaaliset olosuhteet kertoo. liuotin­pohjaisille ja vesiohenteisille maaleille. Laitteet seuraa- vat olosuhteita reaaliajassa eli ilmanvaihto käynnistyy auto- Digitaalinen 3D-malli ja maalaamon maattisesti, kun kaasuanturit ”haistavat” liuotinpitoisuuksia. ohjausnäyttö Uuden märkämaalauslinjaston ainutlaatuiseksi tekee se, että Teollisen internetin mahdollisuudet automaattisen sinkopuhalluksen lisänä oleva manuaalinen Automaattinen kaasunvalvonta varmistaa puhtaat ja turvalliset raepuhallus toteutetaan maalauksen kanssa samassa, mobii- työskentelyolosuhteet sekä säätää energiaa säästäen poisto­ lissa tuotantotilassa, kun aiemmin ne on erotettu yleensä pinta- ilman määrää todellisen tarpeen mukaan ja mahdollistaa käsittelyprosessissa erillisiksi tuotantotiloiksi. Tilaratkaisu perus- ilman kierrättämisen. Järjestelmä valvoo muun muassa puhalti- tuu liikuteltavuuteen, joten sen käyttökohteina voi tulevaisuu- mien moottoreiden värinää, suodattimien paine-eroja, lämpö­ dessa olla esimerkiksi erilaiset saneeraukset ja modernisoinnit, tilaa, kosteutta ja kastepistettä. joissa tarvitaan tilapäisratkaisuja tuotantoseisakkien ajaksi. Tarvittaessa se tekee esimerkiksi kastepistehälytyksen. Lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa pintakäsittelylinjasta Olosuhdetiedot siirtyvät järjestelmästä automaattisesti maa- mallinnetaan digitaalinen 3D-malli. lauspöytäkirjalle. Tarvittaessa siihen voi saada yhteyden etä­ ”3D-malli toimi linjan ohjauspaneelina, josta näkyy yhdellä silmäyksellä linjan toiminta ja mahdolliset hälytyk- set. Mitattavat toimilaitteet ovat mallissa fyysisesti oikeilla pai- koilla”, Rautiainen kertoo. Järjestelmä kertoo Rautiaisen mukaan tietoa linjan käyttö- asteesta kussakin prosessivaiheessa, olosuhteista ja niiden tal- lennuksista sekä ennakoivasta kunnossapidosta ja huoltohisto- valvontapisteestä. Vikailmoitukset menevät hallintasovelluk- seen suoraan maalaamon laitteista. Uudesta investoinnista hyötyvät erityisesti Suomen Levyprofiilin asiakkaat, joihin kuuluvat muun muassa suuret kansainväliset yritykset kuten John Deere ja Sandvik. Investointi tukee myös toiminta-ideaa GreenPark-yritys­ puistossa, jossa Suomen Levyprofiilin tehdas sijaitsee. n riasta. Kerättävä data voidaan analysoida tehokkaan operoin- nin tueksi. Lisätietoja: www.pekotek.fi 1–2/2018 prometalli 53