prologistiikka 3+4/2013 - Page 50

tankkausasemien, muiden vientituotteiden ja palvelujen kehi- tavaihtelun mukaan ohjattu elektrolyysilaitos voidaan saada tykseen, testaukseen ja markkinointiin. kannattavaksi. Vetytankkausasemien rakentamiseen on jo valmius omas- Suomen kannalta kyse ei kuitenkaan ole pelkästään ener- ta takaa, sillä kotimainen kaasuyhtiö Woikoski Oy on avannut giasta, vaan prosessien, materiaalien, laitteiden ja kompo- pelin ja tuo omalla innovatiivisella teknologiallaan vientikel- nenttien valmistuksesta. Suomella on saumaa tehdä korkeata- poisen vetytankkausaseman Vuosaareen vielä tänä vuonna. soisia vientituotteita ja osallistua omalta osaltaan edessä ole- Toimitusjohtaja Kalevi Korjala kertoo, että yhtiö panostaa vaan vedyn jakeluverkostojen rakentamiseen. vetyyn voimakkaasti ennätysinvestointien myötä: talvella Woikoski toimitti vetyä arktisiin testiajoihin Lapissa ja lisäksi tank- Vety nousee Idästä kausasemakonseptin koekäyttö on alkamassa Voikoskella ke- Globaaliksi pioneeriksi rahkeet eivät kuitenkaan riitä. Maa- väällä. Korjala toivoo kotimaisten pilottien tukevan vientipon- ilman ensimmäinen ”vety-yhteiskunta” on jo luotu Japanin nistuksia ja kasvattavan teknologiayrityksiä kehittämään vaa- Fukuokaan, joka on viiden miljoonan asukkaan itsehallintoalue. tivia komponentteja ja ohjausjärjestelmiä. Päästöt kuriin Yritykset ovat kiinnostuneet vedyn ”Vetyauto ei liioin tuota Japanissa ratkaisuja on lähdetty etsimään, koska energiajärjestel- typpioksidia tai muita mä on raskaasti riippuvainen tuonnis- hiukkaspäästöjä, vaan vettä.” ta. Japanissa uskotaan, että raakaöl- energia- ja liikennekäytöstä, koska hii- jyn tuontiin perustuvien liikennepoltto- lidioksidi- ja muiden ympäristöpääs- aineiden korvaaminen vedyllä vaikut- töjen vähentämisessä piilee rutkasti rahaa. Vastaavasti tuonti- taa merkittävästi myös vaihtotaseeseen: tuonnin arvon vähen- polttoaineiden korvaaminen kotimaisella uusiutuvalla energial- tyessä ja lopullisen kuluttajahinnan säilyessä ennallaan kan- la on kansallinenkin kysymys – puhumattakaan huoltovarmuu- santaloudelle syntyy merkittävää etua vaihtotaseen ja työllisyy- desta tai alueiden työllisyydestä. den paranemisen ansiosta. Kun vetyjakelujärjestelmän kilpai- VTT:n mukaan sähkön varastoiminen elektrolyysillä tuotettavaan vetyyn mahdollistaa uusiutuvien energioiden osuuden kasvattamisen ja kytkemisen sähköverkkoon. Sähkön hin- 48 prologistiikka 3–4/2013 lukyky paranee, kuluttajahinnatkin voivat laskea hieman. VTT:ssä uskotaan, että Japanin tie voisi olla Suomen tie – ainakin soveltuvin osin.