prologistiikka 3+4/2013 - Page 43

”Rikkidirektiivin voimaantuloa odotetaan aika pelonsekaisin tuntein.” Rikkidirektiivi määrää laskemaan laivojen polttoaineiden rik- ”On todennäköistä, että dieselpolttoaineen myyntihinnat kipitoisuuden yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin Itämerellä, nousevat ainakin viiden seuraavan vuoden ajan. Tekniikan ke- Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa. Vaihtoehtona on laivo- hittyessä hinnat varmaankin tasaantuvat, mutta muutaman vuo- jen varustaminen rikkipesureilla, jotka pienentävät rikkipääs- den hintapiikki on odotettavissa. Viime kädessä teollisuus jou- töjä. Välimeren alueella rikin enimmäispitoisuus laivapolttoai- tuu maksajaksi, kun kuljetuskustannukset nousevat.” neissa pudotetaan 0,5 prosenttiin vasta vuonna 2020. Rikkipäästöjä halutaan rajoittaa ympäristö- ja terveyssyis- ”Rikkipesureista on apua laivaliikenteessä vasta siinä vaiheessa, kun pesurit saadaan toimiviksi. Rikkidirektiivin voi- tä. Toisaalta on arvioitu, että rajoituksista johtuva rahtikustan- maantuloon olisi pitänyt saada pitempi siirtymäaika, jotta uut- nusten nousu aiheuttaa Suomen teollisuudelle 600–1 000 mil- ta tekniikkaa olisi ehditty kehittää ja saada asennetuksi laivoi- joonan euron lisäkustannukset vuosittain. hin.” Direktiivi on tulossa voimaan jo vuoden 2015 alussa. ”Rikkidirektiivin voimaantuloa odotetaan aika pelonsekaisin tuntein”, rahtialuksilla liikennöivän Mann Linesin toimitusjohtaja Timo Helanto kuvailee tilannetta. ”Direktiivi aiheuttaa varmasti paljon ylimääräisiä kuluja. Lisäksi Suomen teollisuuden kilpailukyky heikkenee.” ”Siirtymäaikaa olisi pitänyt saada vuoteen 2020 asti. Logistiikkaoperaattoreita tämä tilanne harmittaa kovasti.” ”LNG-polttoainetta eli nesteytettyä maakaasua voidaan käyttää vain uusimmissa laivatyypeissä. Mutta laivakaluston vaihtaminen maksaa paljon. Vanhojen laivojen muuntaminen LNG-polttoaineella toimiviksi on sekin niin kallista, että se ei ole operaattorien näkökulmasta kannattavaa.” Polttoaineille lisää hintaa Vähärikkistä laivapolttoainetta on tulossa markkinoille, mut- Pesureita vielä kehitettävä ta sen saatavuuteen voi liittyä riskitekijöitä. Joka tapauksessa Helannon mukaan Euroopan Unionissa on direktiivin tullessa uudenlainen polttoaine on selvästi nykyistä kalliimpaa. voimaan kahdenlaista systeemiä laivaliikenteessä. Itämeren 3–4/2013 prologistiikka 41