prologistiikka 3+4/2013 - Page 39

LIIKENNEVIRASTO PÄHKINÄNKUORESSA Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. Tehtävät: – ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa; – vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä viraston hallinnoimista vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta sekä ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa; – vastata suurten tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta; – vastata Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta tienpidon alueella; – osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen; – huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja meriliikenteessä; – turvata talvimerenkulun edellytykset; – kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden ”Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua markkinoiden toimivuutta; – edistää väylänpidon tuottavuuden parantamista; – kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä myöntää merenkulun ja muiden liikennemuotojen lukuun ottamatta.” edistämiseen tarkoitettuja avustuksia; – huolehtia merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä; – varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. nisaatio, joka ei ole vielä kypsynyt. Substanssiosaaminen on ”Osastonjohtajat nimitettiin 14.5. ja yksiköiden päälliköt kuitenkin hyvässä hapessa ja mahdollisuuksia on moneen. 13.6. Uusi organisaatio aloitti 1.7.2013”, summaa Vehviläi- Vehviläinen on kehunut edeltäjäänsä Juhani Tervalaa hyvän nen. sokkelin tekemisestä uutta virastoa rakennettaessa. Viraston uutena haasteena on selvittää, onko kukin yksikkö oikeassa paikassa. Vehviläisen mukaan Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka asiantuntijat ovat oman alansa huippua. ”Tekemisessä näkyy vahva ammatillinen ote”, Vehviläinen arvioi. Uusi alku heinäkuussa Pääjohtajan näkemyksen mukaan uusi organisaatio tukee Tämä tavoite mielessä Vehviläinen asetti alkuvuodesta viraston entistä tehokkaammin viraston päätehtävää, eli Suomen liiken- lakiasiainjohtaja Rami Metsäpellon selvitysmieheksi miettimään nejärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä ja liikenneväy- organisaation kehittämistä. Työ on edistynyt aikataulun mukai- lien ylläpitoa. sesti portaittain niin, että toimialojen johtajat nimitettiin 19.4. ”Uuden organisaatiomallin myötä pystymme nopeammin 3–4/2013 prologistiikka 37