prologistiikka 3+4/2013 - Page 19

”Kuluttajakysyntää on vaikea ennakoida ja siihen vaikutta- useamman myyntikanavan kautta eli logistiikkamme pitää pal- vat monet ennalta arvaamattomat tekijät. Esimerkiksi säällä on vella niin tukkukauppaa kuin digitaalisiakin myyntikanavia ku- iso vaikutus puutarhatuotteidemme myyntiin. Siksi toimitusket- ten nettikauppaa”, linjaa Nieminen. jun joustavuuden lisääminen on meille erityisen tärkeä, joskin haastava tehtävä”, toteaa Nieminen. Vastauksena haasteisiin Fiskars kehittää toimitusketjustaan Jalkatyö ratkaisee Yksi Fiskarsin valttikorteista kovenevassa pelissä on ollut panos- yhä kilpailukykyisempää ja optimoi varastojensa sijaintia sekä taminen henkilöstön osaamiseen. Toisaalta liiketoimintayksiköi- jakelun kustannuksia. Niemisen mukaan oikotietä onneen täl- den yhä kasvattaessa kokoaan tämä on myös välttämätöntä − lä saralla ei ole, vaan nämä asiat vaativat pitkäjänteistä teke- logistiikassakin tarvitaan moniosaajia, jotka hallitsevat proses- mistä: sit. ”Eivät ne sinänsä tule koskaan valmiiksi, vaan niitä tulee Nieminen on huomannut, että vanhojen, kiveen kirjoitettujen kyetä muuttamaan toimintaympäristön muuttuessa. Siksi ta- liiketoimintamallien aika on ohi. Nykyisessä bisnesmaisemas- voittelemme ketteryyttä myös rakenteellisten muutosten tekemi- sa tarvitaan liikkuvia jalkoja ja taipuvia niveliä. Pelin muuttaes- seen.” sa luonnettaan myös globaalisti Fiskarsinkin on päivitettävä tapaansa ajatella ja toimia: Oranssi vallankumous ”Etsimme jatkuvasti entistä ketterämpiä tapoja toimia, jot- Kaikille suomalaisille tuttu Fiskars on vuosien varrella kasva- ta olemme valmiina vastaamaan ympäristön vaatimiin muutok- nut varteenotettavaksi kansainväliseksi peluriksi. Yrityksel- siin”, Nieminen vakuuttaa. lä on noin 3 400 työntekijää ympäri maailman ja sen tuottei- Suurennuslasin alla on esimerkiksi saatavuuden parantami- ta myydään yli 60 maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Fiskars nen. Jahka toimitusketju optimoidaan oikein, pienetkin markki- on hyvissä asemissa ja myynnistä lähes kolmasosa tuleekin jo nat voivat tehokkaammin myydä kattavaa valikoimaa Fiskarsin USA:sta. Tehtaitakin tähtilipun alla on kaksi, Oregonissa ja tuotteita. Floridassa. Kansainvälisen konsernin pyörittäminen edellyttää tieten- Pienistä puroista virraksi kin, että tavara virtaa 24/7/365. Mutta mihin suuntaan lo- Tähän asti Fiskars on hoitanut leiviskäänsä hyvin logistiikkapuo- gistiikka on menossa − jos ajatellaan Fiskarsia ja koko toimi- lella ja hyvin öljytty kansainvälinen toimitusketju on yritykselle alaa? Yleisesti ajatellaan, että tarpeettomien kustannusten kar- ylpeyden aihe. simisessa on kuljettu jo pitkä tie − mistä muualta tehoja voisi ottaa? Nieminen myöntää, että Fiskarsin asiakkaiden eli vähit- ”Vaikka globaalisti katsoen Fiskars on pieni peluri, pieniäkin virtoja yhdistämällä syntyy suurempi virta, jota optimoimalla saavutetaan merkittäviä etuja.” täiskaupan kilpailu on todella kovaa erityisesti yleisen talou- Nieminen on ollut yhdistelemässä noita tavaravirtoja vuo- dellisen tilanteen ollessa tiukka. Tämä heijastuu luonnollises- desta 2009, jota ennen hän työskenteli Iittala Groupin palveluk- ti myös vähittäiskaupan tiukentuviin vaatimuksiin toimittajiaan sessa. Työ tuntuu edelleen ”mielenkiintoiselta ja vauhdikkaalta”. kohtaan: ”Toimittajilta edellytetään toimintamalleja, jotka mahdollistavat kaupan tehokkaan toiminnan. Kuluttajia tavoitellaan yhä ”On hienoa päästä rakentamaan uusia toimintamalleja ja rakenteita yritykseen, joka tarjoaa kuluttajille arvostettujen brändien ikonisia tuotteita.” 3–4/2013 prologistiikka 17