prologistiikka 2/2014 - Page 54

AJASSA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. YHTEENSOPIVILLA JÄRJESTELMILLÄ LISÄÄ TEHOA VARASTONHALLINTAAN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Logistiikkayritysten tiedonhallintajärjestelmien johtaviin toimittajiin kuuluva LogMaster Oy kehittää monenlaisia ohjelmistoja sujuvan logistiikan varmistamiseksi. Joustavat ohjelmistot kommunikoivat yleisimpien tietojärjestelmien kanssa, joten ne pystytään liittämään olemassa oleviin yritysohjelmistoihin. Lähiaikoina markkinoille on tulossa monikeräilyyn suunniteltu mobiiliohjelmistosovellus. Logistiikka-alan tietojärjestelmien asiantuntijana tunnettu toja. Yhteistoimintaverkostossa mukana olevien yritysten eri- LogMaster perustettiin vuonna 1995 toiminimiyrityksenä. laisten CRM-tietojärjestelmien integroitavuus on tärkeä kysy- Osakeyhtiöksi se muuttui vuonna 2000. mys”, Wahlström arvioi. ”Erikoisalaamme ovat varastonhallintajärjestelmät sekä ”LogMasterin järjestelmä voi toimia asiakkaan ERP-jär- logistiikkaketjun tiedonvälityksen integrointi olemassa ole- jestelmän jatkeena, jolloin kokonaisuus toimii ikään kuin viin järjestelmiin”, kertoo LogMaster Oy:n varatoimitusjohtaja kyseessä olisi asiakkaan oma varasto, vaikka varastotoimin- Juha-Pekka Wahlström. taa olisi ulkoistettu.” Modulaarisia ohjelmistoja tään yritysten asiakkuudenhallinnassa. ERP-toiminnanohjaus- Varastonhallintaohjelmistojen osuus LogMasterin ohjelmisto- järjestelmällä (enterprise resource planning) puolestaan voi- myynnistä on selvästi suurin, noin 70 prosenttia. Ohjelmistoja daan integroida yhteen yrityksen eri toimintoja – vaikkapa on saatavilla myös tilausten, kuljetusten ja laatupoikkeamien jakelua, tuotantoa, varastonhallintaa ja laskutusta. CRM-järjestelmiä (customer relations management) käyte- hallintaan. ”Ohjelmistoja voidaan ’räätälöidä’ asiakasyrityksen koon ja toimintojen mukaan. Asiakkaitamme ovat paljolti sellai- ”Hoidamme rajapintojen yhteen sovittamista eri järjestelmien välillä. Silloin sähköpostitilaukset ja manuaalinen työ yrityksissä vähenevät”, vakuuttaa Wahlström. set logistiikkapalveluja tuottavat yritykset, joille muut yritykset ulkoistavat omia toimintojaan”, Wahlström mainitsee. Tätä nykyä LogMaster Oy:llä on noin 500 loppuasiakasta. Suorina asiakkaina on noin 20 sellaista yritystä, jotka ovat 3PL-toimijoita (third party logistics). Tällaiset yritykset ulkoista- Lisää sovelluksia Wahlströmin mukaan monissa yrityksissä käytetään vielä Excel-sovelluksia varastonhallinnassa. ”Silloin voi kuitenkin tulla yhteensopivuusongelmia esimer- vat esimerkiksi varastopalvelunsa kokonaan tai merkittäviltä kiksi ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Ammattikäyttöön suun- osin ja sitten hyödyntävät palveluntuottajan omaa logistiikka- nitellut logistiikkaohjelmistosovellukset olisivat toimivampi vaih- verkostoa. toehto”, Wahlström sanoo. ”Asiakkaillamme on monenlaista kuljetustoimintaa, myös ”Varta vasten rakennettu ohjelma toimii säännönmukaisesti elintarvikekuljetuksia. Elintarvikkeiden varastoinnissa on otet- ja vakaasti. Tarvittaessa ’räätälöintikin’ onnistuu nopeasti ja tava huomioon muun muassa myyntipäivät, pakkaukset sekä joustavasti.” lämpötilojen hallinta”, muistuttaa Wahlström. ”Kun varastonhallintajärjestelmä sovitetaan tietyn asiakkaan tarpeisiin, uutta ohjelmointia ei välttämättä tarvita. Ohjelmistot on jo alun perin suunniteltu modulaarisiksi, joten ”LogMasterin järjestelmällä voidaan haluttaessa ohjata yrityksen kaikkia varastotoimintoja. Käyttäjät tekevät sitten hienosäädöt tarpeen mukaan.” Järjestelmiin kehitetään jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja on vain otettava oikeat moduulit käyttöön.” ohjelmistoja. Verkostoituminen helpottuu tonimikkeiden keräilyyn ja tavaran vastaanottoon. Kyseessä Wahlström toteaa, että LogMasterin toiminnan alkuvaiheissa on monikeräilyyn tarkoitettu tablettisovellus, jonka avulla pien- markkinoilla ei juuri ollut pk-yritysten käyttöön soveltuvia varas- tavaraa voidaan keräillä vaikka kymmenelle eri vastaanotta- tonhallintajärjestelmiä. Ohjelmistot olivat melko raskaita. jalle samanaikaisesti”, Wahlström täsmentää. ”Olemme juuri saaneet valmiiksi uuden sovelluksen varas- ”Olimme ensimmäisiä järjestelmätoimittajia, jotka toivat myyntiin 3PL-toimintaan soveltuvia varastonhallintaohjelmis52 prologistiikka 2/2014 Lisätietoja: www.logmaster.fi