prologistiikka 2/2014 - Page 53

tyvää tietotekniikkaa. Sen käytännön sovelluksia ovat muun muassa älykäs liikenne ja kuljetusten paikannusjärjestelmät. ”Viime vuosina logistiikan AMK-koulutusta on jonkin verran karsittu. Kymenlaakson lisäksi alan koulutusta on ainakin Lahdessa, Satakunnassa ja Jyväskylässä”, Kauhanen mainitsee. KUVA: TURUN YLIOPISTO Insinööriopinnoissa painotetaan myös logistiikkaan liit- ”Logistiikan koulutus on alkanut hakeutua oikeisiin uomiinsa.” Täydennys- ja lisäkoulutusta Yliopistouudistuksen jälkeen Turun yliopiston Kauppakorkeakoulussa järjestetään tutkintoon johtavaa logistiikan koulutusta suuntautumisvaihtoehdossa ’Toimitusketjujen johtaminen’. ”Lisäksi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa (MKK) on tarjolla alan täydennys- ja lisäkoulutusta vuodenvaihteesta 2013–2014 lähtien. Mukana on myös oppisopimustyyppistä, yhden vuoden kestävää täydennyskoulutusta”, selostaa erikoissuunnittelija Anne E. Suominen MKK:lta. Turun yliopiston Brahea-keskukseen on yhdistetty Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK), Koulutus- ja kehit- ”Yksivuotinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus sisältää lähiopetuspäiviä, mutta myös paljon työn ohessa oppimista”, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoissuunnittelija Anne E. Suominen selvittää. tämiskeskus Brahea sekä Innovaatiot ja yrityskehitys -keskus opistotasoinen toimija, joka järjestää täydennyskoulutusta. (BID). Koulutukset liittyvät muun muassa satamatoimintoihin ja Kohderyhmänä on paljolti yritysten henkilöstö, jolla ehkä ei kuljetuslogistiikkaan sekä merenkulun ajankohtaisiin kysymyk- entuudestaan ole merenkulku- tai logistiikka-alan koulutusta”, sanoo Suominen. siin, kuten rikkidirektiiviin ja sen vaiku- Hänen mukaansa lisäkoulutuksesta tuksiin. Myös yritysten organisaation kehittäminen ja logistiikan uudet innovaatiot ovat mukana. ”Kansainvälisten kuljetusten opinnoissa yksi keskeinen MKK:n järjestämä täydennyskoulutus on pääosin suunnattu työelämässä jo oleville. aihe on logistiikan informaatioteknologia.” on yrityksille konkreettista hyötyä, esimerkiksi kuljetusten suunnittelussa ja optimoinnissa. ”Uuden tietouden avulla voidaan myös vaikkapa selvittää, miten rahdin vaurioitumista kuljetusten aikana pystyt- ”Koulutusten aikatauluista tiedotetaan muun muassa internetissä Turun yliopiston sivuilla. Siellä täisiin ehkäisemään entistä paremmin”, Suominen kertoo kou- voi myös ilmoittautua täydennyskoulutukseen.” lutuksen eduista. ”MKK:lla on toimipisteet Turussa, Raumalla, Oulussa, Lastiturvallisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta on järjes- Porissa ja Kotkassa, mutta koulutuksia järjestetään myös tetty jo vuodesta 2009 alkaen, ja ensimmäinen Lastiturvalli- muissa kaupungeissa. Mukana on useita 1–2 päivän mittaisia suuden oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus toteutettiin täydennyskursseja.” 2010. ”Yksivuotinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulu- Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus toteuttaa myös tus sisältää lähiopetuspäiviä, mutta myös paljon työn ohessa meriklusteri- ja logistiikkayritysten osaamisen kehittämiseen oppimista”, Suominen selvittää. keskittyvän MERILOGIS-hankkeen Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella vuosina 2013–2015. Projektin tavoitteena on Lisätieto parantaa lastiturvallisuutta edistää meriklusteri- ja logistiikka-alalla toimivien pienyritysten Logistiikkakoulutusten järjestämisessä MKK tekee koulutusyh- koulutusta sekä auttaa alueen yrityksiä kehittämään henkilös- teistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa. tönsä osaamista. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysra- ”Tällä logistiikan sektorilla olemme Suomessa ainoa yli- hasto ja Rauman kaupunki. 2/2014 prologistiikka 51