prologistiikka 2/2014 - Page 40

musta koskeva kysymys. Uudet innovaatiot syntyvät usein ohjauksessa. Raportin mukaan heidän tulisi olla tietoisia alan tut- rajapinnoilla ja yllättävissä kohtaamisissa. Kuinka paljon lii- kimus-osaamisen tilasta ja hyödyntää erilaisia keinoja osaamisen kenteen alan tutkimuksessa hyödynnetään perinteisten liiken- kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. teeseen liittyvien alojen ulkopuolista osaamista? Entä pystytäänkö perinteisellä tut- ”Verkostoselvityksen kimus- ja oppituolijaolla palvelemaan lii- perusteella projektit ja kenteen alan nykyisiä ja tulevia tietotarpeita ja löytämään vastauksia tulevaisuuden haasteisiin? hankkeet ovat tavallisin yhteistyön muoto.” Kyselytutkimuksen tulosten perusteella huoli tutkimusosaamisen katoamisesta on Yhteistyö yskii Kyselyaineiston perusteella liikenteen alalla tutkimusyhteistyötä tehdään eniten VTT:n, Aalto-yliopiston ja muutamien muiden yliopistojen kanssa. Yleisesti ottaen yliopistot ovat haluttuja yhteistyökumppaneita. Konsulttiyritykset näyttäytyivät verkostoana- suurin väyliin liittyvässä tutkimuksessa (väylärakentaminen ja lyysissa tärkeinä välittäjäorganisaatioina ja niillä, samoin kuin -tekniikka, väylänpito, liikenne- ja väyläsuunnittelu) sekä lii- ammattikorkeakouluilla, voisi olla merkittävä rooli eri toimijoiden kennemuotokohtaisilla tutkimusalueilla, erityisesti meri-, raide- yhteen tuomisessa. Tieteellinen yhteistyö kansallisella tasolla on ja lentoliikenteessä. Useat haastateltavat katsoivat väyliin liit- kuitenkin heikkoa, ja tieteellisiin, kansainvälisiin julkaisuihin tuo- tyvän tutkimusosaamisen katoamisen liittyvän erityisesti tut- tetaan liian vähän julkaisuaineistoa vertaisarviointia varten. kimusrahoituksen vähenemiseen alalla. Meri- ja raideliiken- Raportin tekijät ovat huolissaan, että ilman yhteistyötä tutki- teessä ha \