prologistiikka 2/2014 - Page 32

RFID-järjestelmien komponenteista passiiviset tunnisteet luovat jossa tekniikka kehittyi ensimmäisenä. Järjestelmien ja kompo- toistaiseksi suurimmat tulot, mutta panostukset väli- ja taustaoh- nenttien edullisuus adaptaation helpottamiseksi sekä toimintavarmuuden säilyttäminen ovat nekin san- jelmiin voivat tulevaisuudessa aiheuttaa niiden osuuden nousemisen passiivisten tunnisteiden ohi. Vaikka RFID:n käyttöönottaminen on ollut verrattain hidasta, yksi valttikortti on vielä ”RFID-tunnisteen tietosisältö voi olla myös dynaamista.” teille. noivien tahojen tulisi panostaa tulevaisuudessa ennen kaikkea investointien tuottoproniche-sektoreihin ja uusien sovellusalojen tut- vat vääjäämättä nousemaan kehittyvät taloukinaveturin viittaa sovitellaan ainakin Kiinan ja Brasilian har- Asiantuntijoiden mukaan RFID:tä markki- senttien kasvattamiseen sekä asiakaskunnan käyttämättä. Tulevaisuudessa pääosaan tuledet, joissa tekniikan hyödyntäminen on vasta tuloillaan. Mark- gen tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden kannalta. kimiseen. Mutta eikö RFID:n lopullisesta läpimurrosta ole puhuttu jo iät ja ajat? Takana on niin pitkä tie, että ei ole ihme, jos jotkut tahot ovat jo kyllästyneet koko aihepiiriin. RFID-teknolo- RFID uusilla apajilla gia on sentään lähtöisin jo toisen maailmansodan ajalta. Vuo- Alat, joissa RFID:n uskotaan saavan tulevaisuudessa enem- sikymmenien vyöryessä RFID on kuitenkin tullut yhä enem- män jalansijaa, ovat vähittäismyynti, kaupalliset palvelut, män osaksi arkea ja tekniikan vakiintuminen on mahdollista- elektroniikka sekä terveydenhoito ja lääketiede. Kysymys- nut sen, että yhä useammassa sovelluksessa voidaan hyödyn- merkkeinä ovat – ehkä hieman yllättäen – perinteiset sovelluk- tää RFID:tä. Sovelluskohtainen nopeus ja käytön vaivattomuus set kuten kulunvalvonta, kuljetus ja maksupalvelut. Jatkuuko ovat aiheuttaneet sen, että tekniikkana RFID on tullut jäädäk- RFID:n noste näillä vanhoilla tutuilla metsästysmailla? seen. On selvää, että RFID:n markkinoiden vetovoimaisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Hallintoelinten osallistuminen tek- Ei viivakoodin voittanutta? niikan kehitykseen on ollut merkittävä draiveri RFID:n histo- Viivakoodia RFID ei kuitenkaan tule korvaamaan kenties kos- riassa; tämä on korostunut ennen kaikkea Yhdysvalloissa, kaan. Tätä selittää se seikka, että RFID:n ja viivakoodin hyö- 30 prologistiikka 2/2014