prologistiikka 1/2014 - Page 51

SECAINEN TULEVAISUUS TEKSTI: AKI MARJASVAARA, SATAMAJOHTAJA, LOVIISAN SATAMA SATAMALIITON YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJA MERIKAPTEENI Suomen viennin tulevaisuudennäkymiä on jo useita vuosia synkentänyt vuonna 2015 voimaan tuleva pakko siirtyä vähärikkipäästöiseen meriliikenteeseen. Nyt viime metreillä kuva muutoksen vaikutuksista on vihdoinkin alkamassa tarkentumaan. Rajoitusten voimaan astumisen lähestyessä, vaikuttavat aina- törajoitusjärjestelmän kaksijakoisuuteen ja -vaiheisuuteen – kin pahimmat lisäkustannuksista piirretyt uhkakuvat olevan ei toimenpiteitä ole pystytty eikä pyritty kohdistamaan. Miten osoittautumassa liian synkiksi. Toisaalta todellisia kustannuk- tulisi toimia, jos kilpailukykyhaitta osoittautuisi liian suureksi? sia on syntymässä muun muassa kevyen polttoöljyn käyttämi- Syyskuussa 2013 toin esille ehdotuksen, että Suomi olisi sestä. Syntyvän uuden kulutuksen vaikutukset sekä kevyen polt- alkanut työskentelemään tavoitteellisesti SECA-alueen val- toöljyn että lopulta myös dieselöljyn hintaan ovat vielä tunte- tioiden ja organisaatioiden yhteistyöryhmän perustamiseksi. mattomia. Rikkipesurimarkkina on syntymässä, kun toimitta- Kansainväliseen yleissopimukseen ja EU-direktiiveihin sisäl- jilla alkaa hiljalleen olla riittäviä toimitus- ja suoritusreferens- tyvää muutosta koskevaa edunvalvontaa ei ole ymmärret- sejä. Bunkkeriklausuuli ja väylämaksualennuksen rahtihintavai- tävästi pystytty toteuttamaan pelkästään kansallisin voimin. kutus tulevatkin olemaan keskeisiä kysymyksiä tulevia rahtaus- Kyseisen ryhmän pitäisikin sopia yhteisistä edunvalvontata- sopimuksia neuvotellessa. Osasta sopimuksia klausuuleita löy- voitteista ja -toimenpiteistä kaikkien kilpailukykyhaittaa kär- tyykin, eikä ole vaikea kuvitella varustamoiden niitä myös lop- sivien valtioiden kesken ja sille tulisi muodostaa niin yhtenäi- puihin kaipaavan. nen ja vahva ääni, että sitä kuunnellaan IMO:ssa ja komis- Hallitus tuli asi