Projob PROJOB 2019 NWP SWE - Page 7

HÅLLBART. ProJob är ett dotterbolag inom den börsnoterade koncernen New Wave Group. På New Wave Group tror vi på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande så att vi kan minimera onödigt slöseri av jordens resurser. Det är viktigt för oss som koncern att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen. Därför måste vi säkerställa att vi har den kunskapen som krävs för att bedriva ett ansvarsfullt kemikaliearbete. Koncernen ingår i Swereas Kemikaliegrupp. Ett sammanhang som lägger grunden till arbetet med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av koncernens kemikalielista. Listan är ut- formad efter gällande lagstiftning, exempelvis REACH, samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder. Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerhetsställa att kraven följs. BÄTTRE ARBETSVILLKOR New Wave Group vill alltid finnas nära produkttill- verkningen. Vi har inköpskontor i Asien där vår egen CSR-personal ansvarar för den dagliga kontakten med leverantörer, gör besök, kvalitetskontroller och inspek- tioner. Allt med målsättningen att tillverkningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. New Wave Group är medlem i Amfori (tidigare BSCI) ett globalt initiativ där företag samarbetare för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Alla medlemmar har en gemensam uppförandekod som bygger på ILO-konventionerna och FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter. Där ställs bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnar- TRANSPORT OCH LOGISTIK Transport och logistik är nyckelfrågor för hela kon- cernen och vi har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan. Till att börja med strävar vi alltid efter samlastning mellan bolagen, så att con- tainrar alltid är optimalt fyllda och vi undviker onö- diga eller halvfulla transporter. Vidare arbetar vi för att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i Clean Shipping Index. Nätverket, som grundades 2007, utvärderar och sätter press på rede- rier att använda bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda. ÖKO-TEX STANDARD 100 De flesta av ProJobs produkter är certifierade enligt Öko-Tex standarden. Märkningen försäkrar att tillverk- ningsprocessen tar hänsyn till miljön samt att plaggen inte innehåller några hälsofarliga ämnen. Läs mer på www.oeko-tex.com bete får förekomma. Som medlem i Amfori har vi också ett åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett oberoende testinstitut. Vi arbetar således både med interna och externa inspektioner. New Wave Group har sedan tidigare undertecknat Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangla- desh. Fler än 2 miljoner arbetstagare berörs direkt av Ackordet som därmed är ett av våra mest betydelse- fulla projekt inom socialt ansvarstagande. 7