prointerior 5/2018 - Page 58

TURVALLISUUS ON KOKONAISPAKETTI TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: CERTEGO OY DIGITAALISUUS RYYDITTÄÄ UUSIA RATKAISUJA PALOTURVALLISUUDESTA ESTEETTÖMYYTEEN DIGITALISAATIO VOI parantaa kiinteistöjen turvallisuutta lukuisin eri tavoin. Esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulu selvittää yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa, miten talojen paloturvallisuutta voidaan lisätä digitaalisin tietomallein. Tie- tomallien avulla pelastuslaitos saisi nopeasti tiedon siitä, missä kohtaa rakennusta palo sijaitsee ja millainen sammutettava rakennus ylipäätään on. Kokeilua rahoittaa ympäristöministeriön KIRA-digi -hanke, jonka tar- koituksena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.  Koska rakennusten tietomalleihin on koottu rakennuksen ja raken- nusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaaliseen muotoon, yksit- täisen käyttäjän on helppo tarkastella mallista esimerkiksi rakennuksen tietyn osan ominaisuuksia sekä sitä, millainen rakennus kokonaisuudes- saan on. Hankkeen projektipäällikkö Timo Lehtoviita Saimaan ammattikor- keakoulusta kertoo, että joulukuussa päättyvässä projektissa kartoite- taan keinoja, joiden avulla pelastusviranomaiset voisivat hyödyntää tieto- malleja rakennusten turvallisuuden varmistamisessa ja parantamisessa. ”Iso tavoitteemme on tehdä rakennuksista entistä turvallisempia tie- tomallien avulla. Käytännössä selvitämme, millaista sisältöä tietomalleissa täytyisi olla, jotta pelastusviranomaiset pystyisivät mahdollisimman jouhe- vasti ja tehokkaasti hyödyntämään niitä palo- ja onnettomuusturvallisuu- den varmistamisessa”, Lehtoviita toteaa. Lehtoviidan mukaan tietomallit ovat luonteva tapa rakentaa digitali- saatiota, koska ne luovat ikään kuin hyvät pohjat tulevalle kehitykselle: kun arkkitehti suunnittelee rakennuksen käyttäen avoimen standardin tie- tomallia, siihen on helppoa muiden toimijoiden lisätä eri elementtejä myö- hemmin. 58 prointerior   5  /  18 ”Tietomalli on hyvä alusta ja tavallaan käyttöliittymä, joka pystyy anta- maan moneen käyttötilanteeseen tarvittavia tietosisältöjä”, hän linjaa. Tie- tomalli esimerkiksi kertoo käden käänteessä, millaisia erilaisia taloteknii- kan järjestelmiä rakennuksessa on.   Tietomallit – samoin kuin koko digivallankumous kiinteistöpuolella – on Lehtoviidan mukaan vasta pääsemässä vauhtiin. ”Aika lailla alkuvai- heessa ollaan vielä, mutta tilanne kehittyy koko ajan. Tietomalleissakin ollaan päästy pois siitä ajattelusta, että sitä käytetään vain suunnittelu- ja rakentamisaikana – nyt ymmärretään, että se on hyvä työkalu myös kun- nossapidon ja koko elinkaaren osalta.”   Panu Hällfors, Head of Digital and Service Solutions, Abloy Oy, toteaa että tilojen avaaminen eri vuorokaudenaikoina eri käyttäjä- ryhmille on iso trendi, ja samalla yhteiskunnallinen ekotehokkuuden mahdollistaja. ”Tämä vaatii myös kulunvalvonnalta uusia ratkaisuja. Esimerkiksi Tampereen kaupunki pilotoi Digiohjelmassaan ABLOY OS -järjestelmän ratkaisua, jossa kaupungin tiloissa voidaan kulkea sekä perinteisellä kulkutunnisteella että turvallisella mobiiliavaimella, joka voidaan lähettää iltakäyttäjän puhelimeen.” Hällforsin mukaan turvallisuustietoisuus on kasvanut hyvin, mutta monesti asiakkaat pitää myös herätellä miettimään omia toimintatapojaan ja prosessejaan: miten moni työtehtävä voidaan virtaviivaistaa, kun ihmiselle voidaan lähettää avain kännykkään satojen kilometrien päähän. ”Myös siinä voi parantaa, miten kustannustehokkaita kokonaisuuksia rakennetaan. Aina ei tiedetä, että samaan järjestelmään voidaan yhdistää sekä perinteinen kulunvalvonta, mobiiliavaimet että elektromekaaniset avaimet ja näiden lisäksi palo- ja rikosilmoittimet ja kameravalvonta,”