prointerior 5/2018 - Page 48

messut | Orgatec Framery on nostanutkin myyntikärjekseen onnellisuuden, jota työ­ tiloihin Frameryn tuotteilla toteutettu rauha ja yksityisyys tuo. Framery osallistui Orgateciin näyttävällä osastolla, jossa kävijät ohjat­ tiin kulkemaan läpi Frameryn vision työn tekemisen muutoksesta. ”Akus­ tiikan taidetta” esiteltiin sekä itse tuotteiden näkökulmasta, kuinka luotet­ tava ääneneristys, silmälle kaunis design ja tehokkaasti toimiva­ ilmanvaihto on saatu sovitettua yhteen. Sen jälkeen osastolla kävijät johdateltiin osas­ tolle rakennettujen esimerkkien läpi, missä F ­ ramery esitteli näkemystään eri tuotteiden fiksusta ja toimivasta sijoittelusta eri toimistoympäristöissä. Tuotteiden viimeistelty kokemuksellisuus on huippuluokkaa. ”Avokonttoreissa on monesti vaikeuksia löytää hiljaista tilaa keskitty­ mistä tai yksityisyyttä vaativille työtehtäville, ja hiljaisten työtilojen merkitys on kasvanut, kun työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikoillaan on alettu tutkia. Frameryn puhelinkoppi- ja neuvotteluhuonetuotteet toimivat sekä pelas­ tavina elementteinä jo olemassa oleviin avokonttoreihin tuomaan hiljaisuu­ den saarekkeita tai hiljentämään avotiloja ohjaamalla puhelut, neuvotte­ lut ja keskustelut suljettuihin tiloihin. Uutta toimistoa suunniteltaessa kopit antavat edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi toimitiloille muunnelta­ vuutta, kun kiinteitä ja monesti väärin mitoitettuja neuvotteluhuoneita ei tarvitse rakentaa.  Myös Skype neuvotteluiden ja -puheluiden kasvu toi­ mistoilla on F ­ ramerylläkin havaittu ja siihen tarpeeseen messuilla esiteltiin valmis ratkaisu Framery O Video Conference Ready.” Frameryn kotimaiset, itsenäisesti tilaan asennettavat puhelinkopit ja neuvottelutilat valtaavat markkinoita globaalisti, isosti mm. Pohjois-Ame­ rikassa. Frameryn viimeisen päälle kehitetty ja johdonmukaisesti muo­ toiltu tuote vetää toimistoissa väkeä, ja sekä puhelinkoppien että neuvot­ telutilojen huippuluokan ääneneristys on tehnyt niistä erittäin suosittuja. Viimeistelty ja teknisesti luotettava tilakokemus molemmissa on nosta­ nut Frameryn myös Euroopan suurimmaksi kalusteviejäksi Amerikkaan. 90% Frameryn myynnistä suuntaa jo vientiin ja noin puolet siitä Amerikan markkinoille. Kaunista ja innovatiivista toimistomaiseman aluskasvillisuutta Ruotsalainen Bolon tunnetaan täysin Ruotsissa tuotetuista, innovatiivi­ sista ja näyttävistä julkisten tilojen lattiamateriaaleistaan. Bolonin Orgatec- messuosasto oli tänä vuonna Shanghailaisen, tieteidenvälisen muotoilu- ja arkkitehtitoimiston Neri & Hu:n käsialaa. Bolonin Elements-malliston taustalta nostettu, ajankohtaisen ja luontovaikutteisen sekä aasialaista että skandinaavista design perinnettä peilaavan osaston vaikuttava este­ tiikka esitteli Bolonin tuotteiden mahdollisuuksia mieleenpainuvalla tavalla. Bolonin pohjoismaiden Key Account Manager Johanna Rostedt näkee Suomen ja Ruotsin työympäristöjen suunnittelussa edelläkävijänä: ”Henkilöstöön ja henkilöstön viihtyvyyteen panostetaan, ja on ymmärretty työympäristön merkitys tässä asiassa. Myös sisäilmavaatimukset ovat tiu­ kentuneet, ja se näkyy laadukkaampien lattiamateriaalien käytön lisään­ tymisenä. Ekologisiin ja puhtaisiin materiaaleihin halutaan panostaa.” Bolonin tuotteet ovat pitkälle sertifioituja, ja matoissa käytetään esim. samoja pehmittimiä kuin sairaalatuotteissa ja lasten leluissa. Työkulttuurin muutos näkyy myös lattiamateriaalien valinnassa. ”Monitoimitilojen ja jaettavien työpisteiden lisääntyminen, sekä toimi­ tilojen muokattavuuden vaatimus vaikuttavat lattiamateriaalien valinnassa muun muassa siten, että lattialta vaaditaan parempia akustiikkaominai­ suuksia, niiden pitää kestää tilojen muokkaamista ja olla jopa siirrettävissä toiseen tilaan. Esimerkiksi ei-liimattavien tuotteiden kysyntä on jonkin ver­ ran kasvussa”, Rostedt jatkaa. Bolon syntyi teollisuuden vinyylijätteiden kierrättämisestä syntyneen innovaation ympärille. Lattiamateriaalituotteet valmistetaan tehtaan kier­ rättämistä raaka-aineista lähtien Ruotsissa Ulrichamnissa. Pohjoismai­ sesta räsymattoperinteestä kehitetty mattojen kudontatekniikka tekee kierrätysteknologisille huipputuotteille viimeistellyn ja omaperäisen ilmeen. Lattiamateriaalien raaka-aineesta tällä hetkellä 33% on kierrätysmate­ riaalia, ja jätteettömän tehtaan tavoitteena on saavuttaa pian 50% kier­ rätysraaka-aine aste. Täysin ruotsalainen tuotantoketju on saanut myös nimekkäät suunnittelijat, esim. Jean Nouvelin ja Missonin suunnittele­ maan omat nimikkomallistonsa. ”Tuotteiden ekologisuus, puhtaus ja tuotannon laatu ovat erittäin tärkeitä tällä hetkellä, sekä materiaalien kierrätettävyys. Nyt halutaan myös pitkäaikaisia materiaaleja, joiden siivouksessa ei tarvita välttämättä ollenkaan kemikaaleja. Kemikaaliton siivous on uusi trendi”, Rostedt sanoo. Bolonin lattiamateriaalit voidaan puhdistaa ilman kemikaaleja, vain vedellä ja oikeilla siivousharjaksilla. n Bolonin Orgatec -messuosasto oli tänä vuonna maineikkaan shanghailaisen, tieteidenvälisen muotoilu- ja arkkitehtitoimiston Neri & Hu:n käsialaa. Osaston ilme perustui Elements-malliston taustalla vaikuttavaan ajatteluun, joka kommunikoi ajankohtaisen ja luontovaikutteisen, aasialaisia ja skandinaavisia designperinteitä peilaavan estetiikan kanssa. 48 prointerior   5  /  18